Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenbaşyda ýüzlerçe adam azyk gytçylygyna garşy proteste çykdy

Türkmenbaşyda ýüzlerçe adam azyk gytçylygyna garşy proteste çykdy

7-nji awgustda Balkanyň Türkmenbaşy şäherinde ýüzlerçe adam azyk ýetmezçiligine garşy protest geçirip, şäher häkimi bilen dawalaşdy. Bu barada sebitden habarçymyz maglumat berdi. Nägilelik çäresi ýurduň ýolbaşçy düzüminiň, şol sanda prezidentiň golaýdaky Awaza zolagyna dynç alşa gelen döwrüne gabat geçdi.

Duşenbe güni ir sagat sekizlerde esasan aýal maşgalalardan ybarat ýüzlerçe adam şäher häkimliginiň binasynyň öňünde toplandy. Olar fewraldan bäri un, ýag ýaly azyk paýlarynyň berilmeýändigine nägilelik bildirip, häkimiň özleri bilen çykyp gürleşmegini talap etdiler.

Ýurtda dowam edýän ýiti ykdysady kynçylyklaryň arasynda, köp hojalyk döwlet dükanlarynyň degişlilikdäki arzan önümlerine garaşly bolup galýar.

Habarçymyz protest çäresiniň, görnüşinden, guramaçylarynyň bolman, onuň öz-özünden döräne meňzeýändigini aýtdy. Ol protestiň döwlet dükanlarynda arzan harytlaryň satuwynyň bes edilen wagtyna gabat başlanandygyna hem ünsi çekdi.

“Häkimligiň işgärleri başlygyň edarada ýokdugyny, onuň etraplara aýlanmaga gidendigini öňe sürdüler. Emma adamlar häkime garaşmaga niýetleriniň ýokdugyny, bu ýagdaýda özleriniň göni Awaza ýöriş edip, arzlaryny deňizde dynç alýan prezidente elin eşitdirjekdikleri bilen haýbat atdylar” diýip, bu ýagdaýlara şaýat bolanlaryň biri habarçymyza gürrüň berdi.

Bellesek, häzir ýurduň ýolbaşçy düzümi Türkmenbaşy şäherinden 15 km uzaklykdaky Awaza zolagynda dynç alýar. 5-nji awgustda kurort şäherine prezident Serdar Berdimuhamedowyň özi hem geldi.

Protestçileriň prezidentiň bolýan ýerine ýöriş etjekdigi baradaky haýbatyndan soň, has ozal iş ýerinde ýokdugy aýdylan häkim dessine edaradan ylgap çykdy we barha gyzyşýan adamlary köşeşdirmäge synanyşdy.

Ol protestçileriň has aktiw bir bölegini häkimligiň mejlisler zalyna çagyrdy. Emma aýallar muňa razy bolman, ähli zady daşarda, ilortalaýyn gürrüň etjekdiklerini aýtdylar.

Mundan soňra, häkim çäkli hem bolsa, döwlet dükanlarynda arzan çöregiň satuwyny gurajakdygyny, hususyýetçileriň bahalaryna hem gözegçilik etjekdigini söz berdi.

“Häkim adamlary dargatjak bolup, tas ýalbarmaga çenli baryp ýetdi. Awgustyň 25-den soň, paýoklaryň paýlanyp başlajakdygyny aýtdy. Ol Awaza ýöriş etseler, ýa-da şäherde şeýdip ýygnanyşyp dursalar, onda prezidentiň howpsuzlyk gullugynyň olara garşy ýarag ulanyp biljekdigini hem aýtdy” diýip, habarçymyzyň söhbetdeşi nygtady we häkimiň gaty aljyraňly görünendigini belledi.

Häkimiň bu wadalaryndan soň, adamlar dargamaga razy boldular.

Ýokarky ýagdaýlar boýunça Türkmenbaşy şäher häkimliginden maglumat almak başartmady.

Bu özgerişlikler, ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giň ýaýran işsizligiň, harytlaryň we hyzmatlaryň bahalarynyň ýokarlanmagynyň arasynda, dilegçilik edýän we zir-zibil dörýän raýatlaryň göz-görtele köpelen mahalyna gabat gelýär.

Häkimiýetler bar bolan problemalara garşy göreşmegiň deregine, meselä ünsi çekýän raýatlara basyş görkezmek arkaly jogap bermegi saýlap alýarlar.

Şol bir wagtda, soňky aýlar ýurduň dürli künjeklerinde azyk paýlarynyň gijikdirilmegi ýa hut satuwdan aýrylmagy bilen bagly ilatyň nägilelikli çäreleri köpelýär.

Azatlyk Radiosy

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....