Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan: rus dili bolmazdan täze okuw ýyly.

 Türkmenistan: rus dili bolmazdan täze okuw ýyly.

Türkmenistan: rus dili bolmazdan täze okuw ýyly.

|

Täze okuw ýylynyň başynda Türkmenistanda mugallymlaryň ýene bir azalmagyna garaşylýar. Ýurduň ýerli jemgyýetçilik bilim edarasynyň işgärleriniň biri, adynyň aýdylmazlygy şerti bilen Türkmen Helsinki gaznasyna şeýle gürrüň berdi: “Ýokardan ähli mekdeplerde rus dili we edebiýaty mugallymlaryny işden aýyrmak tabşyryldy. Türkmen mekdeplerinde rus dilini öwrenmegi kem-kemden ýatyrmak meýilleşdirilýär. Iň esasy zat, bu azalma etnik azlyklaryň wekillerine täsir eder. Esasan olar rus diliniň we edebiýatynyň mugallymlarydyr. ”

Türkmen häkimiýetleriniň hünärmenleriň ep-esli işden çykarylmagyna sebäp boljak daşary ýurt diplomlaryny ýatyrmak baradaky soňky kararyny göz öňünde tutup, ýüzlerçe müň raýat şu ýyl işsiz galar.

Rus dilinde galan mekdepleriň köpüsiniň soňky ýyllarda Türkmenistanda ýapylandygyny ýatlatmak isleýäris. 2003-nji ýylda häkimiýetler rus dilindäki sapaklary hem kesmegi dowam etdirdiler.

Etnik azlyklaryň wekilleri türkmenleriň bilim syýasatynyň bilim mümkinçiliklerinden peýdalanmak meselesinde çagalarynyň hukuklaryny bozýandygyna ynanýarlar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...