Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan: rus dili bolmazdan täze okuw ýyly.

 Türkmenistan: rus dili bolmazdan täze okuw ýyly.

Türkmenistan: rus dili bolmazdan täze okuw ýyly.

|

Täze okuw ýylynyň başynda Türkmenistanda mugallymlaryň ýene bir azalmagyna garaşylýar. Ýurduň ýerli jemgyýetçilik bilim edarasynyň işgärleriniň biri, adynyň aýdylmazlygy şerti bilen Türkmen Helsinki gaznasyna şeýle gürrüň berdi: “Ýokardan ähli mekdeplerde rus dili we edebiýaty mugallymlaryny işden aýyrmak tabşyryldy. Türkmen mekdeplerinde rus dilini öwrenmegi kem-kemden ýatyrmak meýilleşdirilýär. Iň esasy zat, bu azalma etnik azlyklaryň wekillerine täsir eder. Esasan olar rus diliniň we edebiýatynyň mugallymlarydyr. ”

Türkmen häkimiýetleriniň hünärmenleriň ep-esli işden çykarylmagyna sebäp boljak daşary ýurt diplomlaryny ýatyrmak baradaky soňky kararyny göz öňünde tutup, ýüzlerçe müň raýat şu ýyl işsiz galar.

Rus dilinde galan mekdepleriň köpüsiniň soňky ýyllarda Türkmenistanda ýapylandygyny ýatlatmak isleýäris. 2003-nji ýylda häkimiýetler rus dilindäki sapaklary hem kesmegi dowam etdirdiler.

Etnik azlyklaryň wekilleri türkmenleriň bilim syýasatynyň bilim mümkinçiliklerinden peýdalanmak meselesinde çagalarynyň hukuklaryny bozýandygyna ynanýarlar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna!  Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe türkmen bar, üçüsi ýenjilmelere sezewar boldy.
Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçihanasynyň dykgatyna! Deportasiýa merkezlerinde ýygnanan ýüzlerçe...
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ BEÝANY.
MOSKWA HELSINKI TOPARYNYŇ ÇÄKLENDIRILMEGI BILEN BAGLANŞYKLY "RAÝAT RAÝDAŞLYGY" PLATFORMASYNYŇ...
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
Памяти Огулсапар Мурадовой/Ogulsapar Myradowanyň hatyrasyna.
 Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Türkmenistan hökümediniň aktiwistleri yzarlamagy, şübhelenmegi, eden etdiligi we gödekligi.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.
Чиновники Туркменистана:преследования и грубость продолжаются/Yzarlamalar we gögekçilik dowam edýar.