Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan: rus dili bolmazdan täze okuw ýyly.

 Türkmenistan: rus dili bolmazdan täze okuw ýyly.

Türkmenistan: rus dili bolmazdan täze okuw ýyly.

|

Täze okuw ýylynyň başynda Türkmenistanda mugallymlaryň ýene bir azalmagyna garaşylýar. Ýurduň ýerli jemgyýetçilik bilim edarasynyň işgärleriniň biri, adynyň aýdylmazlygy şerti bilen Türkmen Helsinki gaznasyna şeýle gürrüň berdi: “Ýokardan ähli mekdeplerde rus dili we edebiýaty mugallymlaryny işden aýyrmak tabşyryldy. Türkmen mekdeplerinde rus dilini öwrenmegi kem-kemden ýatyrmak meýilleşdirilýär. Iň esasy zat, bu azalma etnik azlyklaryň wekillerine täsir eder. Esasan olar rus diliniň we edebiýatynyň mugallymlarydyr. ”

Türkmen häkimiýetleriniň hünärmenleriň ep-esli işden çykarylmagyna sebäp boljak daşary ýurt diplomlaryny ýatyrmak baradaky soňky kararyny göz öňünde tutup, ýüzlerçe müň raýat şu ýyl işsiz galar.

Rus dilinde galan mekdepleriň köpüsiniň soňky ýyllarda Türkmenistanda ýapylandygyny ýatlatmak isleýäris. 2003-nji ýylda häkimiýetler rus dilindäki sapaklary hem kesmegi dowam etdirdiler.

Etnik azlyklaryň wekilleri türkmenleriň bilim syýasatynyň bilim mümkinçiliklerinden peýdalanmak meselesinde çagalarynyň hukuklaryny bozýandygyna ynanýarlar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....