Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.

Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.

Birek-birege garaşsyz dürli çeşmelerden şu aýda Balkanabatly aklawçy Pygambergeldi Allaberdiýewe "wezipeli adamyň mertebesini kemsideni" üçin jerime salyndygy mälim boldy. Görnüşi ýaly, dekabr aýynyň ahyrynda ýerli sement zawodynda aklawçy bolup işleýän Allaberdiýew, kärdeşleriniň ýanynda ýerliksiz hereketleri sebäpli olaryň birine käýinç berdi. Ol "prokuratura arz etmegi" maslahat berdi. Muňa jogap edip, aktiwist 2020-nji ýylda yzarlanmalaryna gatnaşan prokuratura barada şahsy pikirini aýtdy. Görnüşi ýaly, söhbet gizlin ýazga alyndy we ses ýazgysy hukuk goraýjy edaralara geçirildi. Şondan soň Allaberdiýew prokuratura çagyryldy we ondan ýazmaça düşündiriş talap edildi, soň administratiw iş açyldy.

31-nji ýanwarda Balkanabat şäher kazyýeti ony "Döwlet we beýleki guramalaryň we olaryň işgärleriniň kanuny işine päsgel bermekde" administratiw jenaýat kodeksiniň 364-nji maddasyna laýyklykda günäkärledi we 200 manat jerime saldy. (Içerki adamlar bu maddanyň haýsy bölegine görä karar berlendigini anyklaýarlar). Türkmenistanda adat bolşy ýaly, kazyýetiň karary heniz berilmedi.

P. Allaberdiýewe garşy açylan kazyýet işi 2020-nji ýyldaky ýaly aç-açan bikanun we Türkmenistanyň adam hukuklary babatdaky halkara borçnamalaryna ters gelýär.

Türkmenistanyň Nebit we gaz ministrliginiň “Nebitdagnebit” bölüminiň aklawçysy Pygambergeldi Allaberdiýewiň jemgyýetçilik tertibini bozmak bilen baglanyşykly aýyplanyp, 2020-nji ýylyň sentýabr aýynda tussag edilendigini we alty ýyl azatlykdan mahrum edilendigini ýatladýarys. Tussag edilmeginiň asyl sebäbi, ýörite gulluklaryň daşary ýurtlardaky türkmen aktiwistleri bilen arabaglanyşygy baradaky şübheleridi. BMG-nyň esassyz tussag etmek boýunça iş topary 2022-nji ýylyň maý aýynda Pygamberdi Allaberdiýewiň tussag edilmegini esassyz we halkara hukugyna ters diýip yglan etdi we şol ýylyň dekabrynda amnistiýa bilen boşadyldy.

Öň habar berlişi ýaly, 2022-nji ýylyň dekabrynda boşadylandan soň, ýörite hyzmatlar Allaberdiýewi ýeke goýmady, ýaşaýan ýeri henizem gözegçilik astynda, näbelli adamlar goňşularyndan aktiwistiň aragatnaşyklary barada soraýarlar, 2020-nji ýyldaky waka ýaly bikanun hereketlere sebäp bolmaga synanyşýarlar.

Uzak wagtlap Pygambergeldiniň işi dikeldilmedi we şonuň üçin dürli ýolbaşçylara, şol sanda halkara guramalaryna ýüz tutdy. Diňe 2023-nji ýylyň noýabr aýynda Ženewada Türkmenistanyň alhliumumy döwürleýin hasabatyna garalmazdan ozal aktiwiste sement zawodynda aklawçy bolup işlemek teklip edildi. Elbetde, bu Ženewada türkmen rejiminiň tankyt edilmezligi üçin edildi. Şeýle-de bolsa, aklawçyny yzarlamak endigi bes edilmeýär.

2024-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda Allaberdiýewiň erkin hereket etmek hukugyny bozup, Eýrana goýberilmedi we syýahat gadaganlygy barada resmi resminama berilmedi.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“