Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

TBDO ähli türkmenleri demokratiýa tarapdar güýçlere çagyryşa gol çekmäge çagyrýar.

TBDO ähli türkmenleri demokratiýa tarapdar güýçlere çagyryşa gol çekmäge çagyrýar.

Iki aýdan gowrak wagt bäri wyždan tussaglary 1985-nji ýyldan bäri Türkmenistany dolandyrýan ýarym däli diktator Nyýazowyň zyndanynda ejir çekýärler, bu adamlaryň ýeke-täk ýalňyşy demokratiýa, ýagşylyk, adalat we azatlyk ideallaryna ynanmagydyr .

Raýat aktiwistleri Ogulsapar Myradowa, Annagurban Amanglyjow, Sapardurdy Hajyýew we Kakabaý Tejenow akyl we fiziki basyşlara sezewar edilýär.

Garyndaşlaryna dürli basyşlar edilýär. Olar etmedik we manysyz "jenaýatlarda" günäkärlenýärler.

Bu kampaniýa, Türkmenistanda "Azatlyk" radiosynyň türkmen gullugy Türkmenistanda işini güýçlendirenden soň başlandy we onlarça batyr we ökde habarçy onuň dürli sebitlerinde peýda bolup, ol ýerde bolup geçýän wakalar barada hakykaty habar berdi. Türkmen häkimiýetleriniň häzirki hereketleri ýurtdaky demokratik üýtgeşmeleriň öňüni almaga we Nyýazowyň şahsy häkimiýetini mümkin boldugyça uzak saklamaga gönükdirilendir.

ABŞ Kongresi demokratiýa we azatlyk ideallaryny yzygiderli we berk goraýjydyr, şonuň üçin ABŞ Kongresiniň birnäçe gezek bolşy ýaly Annagurban Amanglyjowy, Ogulsapar Myradowany we Sapardurdy Hajyýewi kynçylykda galdyrmajakdygyna şübhelenmeris. Olardan S.Hajyýewiň kazyýet işi 2006-njy ýylyň 25-nji awgustynda başlar we beýlekisi O. Myradowanyň işi bolsa Aşgabat şäher kazyýetine geçirildi.

Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Kongresinden, "Azatlyk" radiosynyň bikanun tussag edilen habarçysyny we adam hukuklaryny goraýjy aktiwistleri boşatmaga mejbur etmek üçin türkmen häkimiýetlerine mümkin bolan ähli basyşlary etmegini soraýarys.

Türkmenistanyň Birleşen Demokratik Oppozisiýasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....