Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen häkimiýetleri propagandany (köpçülükleýin maglumat hüjümüni) güýçlendirmek kararyna geldi.

Türkmen häkimiýetleri propagandany (köpçülükleýin maglumat hüjümüni) güýçlendirmek kararyna geldi.

15-nji awgustda, Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň giňeldilen mejlisinde Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow resmilere "ýurduň syýasatlaryna maglumat goldawy boýunça işleri güýçlendirmek" tabşyrygyny berdi we ministrleri bolup geçýän wakalaryň obýektiw görnüşini döretmäge kömek etmäge çagyrdy.

Türkmen lideri bu meselä hemmetaraplaýyn we yzygiderli çemeleşmegi, ähli gurluşlary, ilkinji nobatda Daşary işler ministrligini we daşary ýurtlardaky ilçihanalaryny öz içine alýan ýörite maglumat torunyň döredilmegini, şeýle hem internet çeşmelerinden has maksatly we netijeli peýdalanmagy teklip etdi.

Berdimuhammedow: "Bu işleriň hemmesi, dünýä maglumat giňişliginde döwletiň keşbini kemala getirmekde kesgitleýji delil bolmaly".

Hökümet töweregindäki bir çeşme, maglumatlary taýýarlajak we dünýä tomaşaçylary üçin döredilen ýörite web çeşmelerini açjak ökde hünärmenleriň gatnaşmagynda täze gurluşlar we maglumat merkezleri döretmek meýilleşdirilýändigini aýtdy.

Daşary ýurtlardaky türkmen ilçihanalary dürli çykyşlar we sergiler arkaly ýurduň üstünlikleri barada yzygiderli maglumat bererler.

"Ähli tarapdan köpçülikleýin maglumat hüjümi meýilleşdirilýär" -diýip çeşme sözünü jemleýär.

Prezident ýurduň abraýyny gowulaşdyrmak barada aladany 2007-nji ýylda merhum awtoritar lider Saparmyrat Nyýazowyň ornuny tutanda etmäge başlady.

Nyýazowyň döwründe Türkmenistan ägirt uly uglewodorod ätiýaçlyklary bolan dissidentlere garşy rehimsiz repressiýalary amala aşyrýan ýapyk döwlet hasaplandy.

Bir ýarym ýylyň dowamynda Berdimuhammedow açyklygy ösdürmek üçin birnäçe ädim ätdi. Öňkü prezidentiň etmedik daşary ýurda saparlary edip başlady, internete girmäge rugsat berdi we uniwersitetlerde žurnalistika, jemgyýetçilik gatnaşyklary we halkara gatnaşyklar fakultetleriniň döredilen bilim özgertmesine başlady.

Şeýle-de bolsa, şu wagta çenli söz azatlygyny üpjün etmek üçin hiç hili ädim ädilmedi. Türkmenistandaky ähli habar beriş serişdeleri henizem prezidentiň gözegçiliginde, redaksiýa syýasaty häzirki döwlet baştutanynyň we "Türkmeniň galkynyşynyň täze eýýamynyň" başlangyjy hökmünde alyp barýan syýasatlaryny öwmek bilen başlaýar.

"Bitarap Türkmenistan" gazetiniň işgäri: "Ol [Berdimuhammedow] markasynyň hemme ýerde bolmagyny talap edýär" -diýdi.

NBCA synçylary, häkimiýetleriň daşary ýurt habar beriş serişdelerinde ýurtda bolup geçýän durmuş hakykatlary we ýüze çykýan meseleler barada dowam edýän neşirleriň ulgamynda giň gerimli propagandany meýilleşdirendiklerini bellediler.

"Bu [neşirlere gözegçilik] ýörite gözegçilik topary tarapyndan amala aşyrylýar, olaryň wezipesi Türkmenistanyň abraýyny gaçyrýan negatiw (oňaýsyz) neşirler diýip hasaplaýan zatlaryna laýyk jogap taýýarlamak" - diýip, Aşgabat synçysy aýdýar.

Ýurduň demirgazygyndaky Daşoguz welaýatyndaky metbugat synçysy, hökümetiň özgertmeleriň amala aşyrylan döwleti hökmünde dünýä jemgyýetçiliginiň öňünde Türkmenistanyň täze keşbini döretmek baradaky buýrugynyň şowsuz boljakdygyna ynanýar.

Bu, döwlet gaznalarynyň "goşmaça çykdajylary" bolar, sebäbi täze maglumat ulgamynyň düýp mazmuny üýtgewsiz galar - özgertmeler Berdimuhammedowyň gazananlaryny wasp edýär – diýip ol belleýär.

"Başga bir ýoldan gidip, ýazýanlara, döredenlere, döredýänlere doly erkinlik bermek gowy dälmi?" - diýip, metbugat synçysy gaharlanýar, -"žurnalistlerimize hakyky meseleler we üstünlikler barada ýazmaga rugsat bermek gowy dälmi?"

Ýurtda bolup geçýän wakalary obýektiw beýan etmek, abraýy ýokarlandyrmaga we adam hukuklary, raýat azatlyklary we demokratik prosesler bilen baglanyşykly içerki meseleleri üstünlikli çözmäge kömek eder diýip, NBCA söhbetdeşi goşýar.

Şeýle-de bolsa, Aşgabat žurnalistleriniň biri şeýle güýçli tagallalaryň puja çykmajakdygyny we belli bir wagtyň dowamynda ýurduň pikirini gowulaşdyrjakdygyna ynanýar.

Žurnalist: "Günbatar syýasatçylarynyň köpüsi bu çeňňege eýýäm düşdüler, olar Türkmenistana has ýumşak garamaga başladylar" -diýdi.

NBCA.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.