Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Söz azatlygy, Türkmenistanda habar beriş serişdeleri we maglumat azatlygy.

Söz azatlygy, Türkmenistanda habar beriş serişdeleri we maglumat azatlygy.

Bu gün, umumy mejlisde aýdylyşy ýaly, ýygnagymyzyň ünsi esasy iki meselä gönükdirildi:

1. Täze metbugatlar we olary goramak, plýuralizmi ösdürmek.

2. Mediýa azatlygyna päsgel berýän hereketler.

Şeýlelik bilen, Türkmenistan barada aýdylanda bolsa, täze metbugatyň ösmegi üçin mümkinçilikleriň ýoklugy sebäpli biziň pikirimizçe birinji mesele doly aýrylýar. Emma ikinji mesele ýiti ýagdaýda dur.

Söz azatlygy, Türkmenistanda habar beriş serişdeleri we maglumat azatlygy

Habarlar | 2011-nji ýylyň 27-nji sentýabry |

Bu gün, umumy mejlisde aýdylyşy ýaly, ýygnagymyzyň ünsi iki meselä gönükdirildi:

1. Täze metbugat we gorag, plýuralizmi ösdürmek

2. Mediýa azatlygyna päsgel berýän hereketler

Şeýlelik bilen, Türkmenistan barada aýdylanda bolsa, täze metbugatyň ösmegi üçin mümkinçilikleriň ýoklugy sebäpli biziň pikirimizçe birinji nokat doly aýrylýar. Emma ikinji nokat ýiti.

Ýaňy-ýakynda hanym Dunýa Miýatowiç, Türkmenistana iş saparyna gidip gelenden soň ýerli hökümeti hususy gazet açandygy üçin öwdi. Bu ädim ýurtda garaşsyz metbugatyň ösmegine itergi bermeli. Şeýle-de bolsa, men muňa gaty şübheli garaýaryn. Näme üçin? Hawa, sebäbi Türkmenistanyň prezidenti jenap G. Berdimuhamedowyň yzygiderli çagyryşlaryna garamazdan, ýurt garaşsyz metbugatyň döremegine mümkinçilik döretmedi, jurnalistler yzarlanylýar we olara edilýän hüjümler henizem dowam edýär.

Dünýä şeýle ýagdaýlar barada eşidende, häkimiýetleriň özüni alyp barşy we olaryň berýän jogaplary uly alada goýýar we üstesine-de umytdan düşürýär.

Optimistler režimimiň bu meselede güýçli syýasy erkiniň ýokdugyna ynanýarlar. Munuň tersine, pikir, metbugat we maglumat azatlygy bilen baglanyşykly islendik meselede jemgyýetiň liberallaşmagynyň öňüni almak üçin gaty güýçli erkiniň we höküminiň bardygyna ynanýaryn.

Häkimiýetler maglumata erkinlik we metbugat azatlygy meselesine bolan garaýşyny düýpgöter özgertmeseler , biz diňe “boşdan ýenede boşluga ” ýüz urmaly bolarys.

THF wekiliniň OSCEHHG-BDIP-iň ýyllyk ýygnagynda eden çykyşyndan.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“