Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Ynsan hukuklaryny goraýjylar Türkmenistany meşhur ekology boşatmaga çagyrdy.

Ynsan hukuklaryny goraýjylar Türkmenistany meşhur ekology boşatmaga çagyrdy.

Çarşenbe güni halkara adam hukuklary guramalary resmi Aşgabat şäherini ýekşenbe güni tussag edilen Russiýanyň we Türkmenistanyň raýatlygy bolan meşhur ekology boşatmaga çagyrdy. Ynsan hukuklaryny goraýjylar onuň gynamalara sezewar edilýändigine ynanýarlar.

Türkmen raýat hukuklaryny goraýjylaryň we garaşsyz žurnalistleriň köpüsi türmede ýa-da sürgünde. Ýurduň ömürlük prezidenti Saparmyrat Nyýazow başgaça pikirlilere çydap bilmeýär.

Düýbi ABŞ-da ýerleşýän Human Rights Watch polisiýasynyň 50 ýaşly Andreý Zatokany Aşgabat howa menzilinde tussag edendigini we oňa jemgyýetçilik tertibini bozmakda aýyplandygyny aýtdy.

HRW: "Ondan kärdeşlerine iň soňky SMS ... kömek sorady" - diýdi.

Alymyň nirededigi entek belli däl.

HRW "Zatoka derrew boşadylmaly we ýerli häkimiýetler ... garaşsyz aklawçynyň oňa elýeterliligini üpjün etmeli" -diýdi.

Türkmenistandaky daşky gurşaw bileleşigine ýakyn çeşmeler Zatokanyň tussag edilendigini tassyklady, ýöne jikme-jiklikler berip bilmedi.

HRW-nyň beýanynda "Türkmenistanyň tussaglara gynamak we sütem etmek boýunça köp ýyllyk taryhy bar" -diýdi.

Üç aý ozal Amerikanyň Azatlyk radiosynyň erkin habarçysy Ogulsapar Myradowa bikanun ýarag saklamakda aýyplanyp, türkmen türmesinde aradan çykdy.

Ynsan hukuklaryny goraýan başga bir halkara guramasy Amnesty International Zatokanyň "gynamalara ýa-da beýleki agyr çemeleşmelere sezewar bolýandygyny" aýtdy.

Zatoka ýakyn wagtda Moskwa gidip, ekologlar we garyndaşlary bilen duşuşmagy meýilleşdirýärdi.

Zatoka, 1992-nji ýylda 2003-nji ýylda kazyýetiň karary bilen dargadylan Türkmenistanda daşky gurşaw toparyny guramaga kömek etdi. Şondan bäri garaşsyz daşky gurşaw hünärmeni bolup işledi diýip HRW aýtdy.

Bu tussaglyk, ÝB-niň Merkezi Aziýa boýunça ýörite wekili Pýer Moreliň duşenbe güni prezident Nyýazow bilen duşuşan Türkmenistana eden saparyna gabat geldi.

Reýter.

Iň soňky habarlar

ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmeli däldir.  Döwlete degişli bolmadyk Halkara jemgyýetçilik guramalarynyň ýüzlenmesi.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy...
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....