Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

S.Nyýazowyň rejimi repressiýanyň täze tapgyryna başlady.

S.Nyýazowyň rejimi repressiýanyň täze tapgyryna başlady.

Türkmen Helsinki Ynsan Hukuklary Gaznasy, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleriniň tussag edilen adam hukuklaryny goraýjylara, Azatlyk radiosynyň jurnalistine we onuň çagalaryna kemsidiji we adamkärçiliksiz çemeleşýändigi baradaky maglumatlary alýar (2006-njy ýylyň 18, 19 we 20-nji iýunyndaky habarlara serediň).

19-njy iýunda irden hiç hili aýyplama bolmazdan we resminamasyz tussag edilen Myradowanyň üç çagasy (Berdi, Maral we Sona) henizem ýörite hyzmatlaryň elinde.

MNB işgärleri 19-njy iýunda milli telewideniýede ýaýlyma berlen türkmenleriň prezidenti Saparmyrat Nyýazow bilen ýurduň hukuk goraýjy edaralarynyň ýolbaşçylarynyň arasyndaky duşuşykdan soň tussag edilenleriň garyndaşlaryna garşy jeza çäresini güýçlendirdi. Maglumata görä, telefona jogap bermek, Milli howpsuzlyk ministrligine baryp, tussag edilenleriň ykbalyny bilmek we THF ýa-da jurnalistlere maglumat bermek gadagan edilipdir. Aşgabatda ýerleşýän halkara guramalaryna we ilçihanalaryna edilýän repressiýalar baradaky şikaýatlara ýörite gadaganlyk.

Adynyň efirde tutulmazlygyny soraýan MNB işgärine duýduryş berildi: "Duşuşykda ministr Aşyrmuhamedowa aýyplamalaryň toslanyp tapylandygyna garamazdan gizlinlikde" tussag edilenlere we garyndaşlaryna basyş etmek tabşyryldy.

Türkmen Helsinki Ynsan Hukuklary Gaznasy, türkmen häkimiýetleriniň adam hukuklaryny goraýjylary we jurnalisti “Türkmenistanda bidüzgünçilik işlerini guramak we töhmetçilikli maglumatlary ýygnamak bilen baglanyşykly jenaýat işlerinde” günäkärlemek synanyşygynyň ilatyň berk saklanmagyna gönükdirilen içerki töhmet we içerki işdigini öňe sürýär.

Habarlary ýanyltmak, Nyýazowyň rejimi tarapyndan giňden ulanylýan gurallarynyň biridir. Türkmen häkimiýetleriniň maglumaty üçin: "Polşanyň Helsinki Adam Hukuklary Gaznasy" tarapyndan her ýyl geçirilýän Tomus Mekdebinde adam hukuklaryny goramak okuwy we "Donetsk Memorial" adam hukuklary guramasy tarapyndan geçirilen seminarlar "halk arasynda nägileligi ýaýratmak we hökümete garşy herekete getirmek üçin gizlin maglumat ýygnamak okuwy" däl.

Bu seminarlaryň maksady düýbünden tersine, Nyýazow rejimi bolsa ilata we halkara jemgyýetçiligine nädogry maglumat bermäge synanyşýar. Ynsan hukuklary guramalary adam hukuklarynyň ýagdaýyna gözegçilik edýär we raýat jemgyýetini goldaýar. BBC we Fransuz telewideniýesi, belli bir strategiki obýektler barada habar bermedik, ýöne ilatyň durmuşy, Türkmenistandaky bilim we saglygy goraýyş bilen gyzyklanýan meşhur metbugatdyr.

Türkmen häkimiýetleri, hukuk goraýjy aktiwistlerden we daşary ýurtly jurnalistlerden gorkmagyň ýerine, Konstitusiýa we Türkmen hökümeti tarapyndan gol çekilen halkara şertnamalara laýyklykda, demokratik döwletlerde bolşy ýaly, ýurduň içindäki aktiwistlere rugsat bermeli.

Adam hukuklaryny goraýjylaryň we jurnalistleriň işi demokratik ýörelgeleriň durmuşa geçirilýän ýurtlarynda doly garşylanýar we goldanýar. S. Nyýazow täze repressiýa tolkunyny başlatdy (çykyş milli telewideniýede görkezildi), häzirki ugrunyň diňe bir ugrunyň bardygyny, başgaça pikirlileriň islendik görnüşini has berk yzarlamagyny görkezdi.

* http: //www.turkmenistan.ru

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“