Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Pagta öndürýänleriň bir topary türmä iberildi.

Pagta öndürýänleriň bir topary türmä iberildi.

2-nji maýda Türkmenistanyň demirgazyk welaýatynyň merkezi Daşoguzda kazyýet işi geçirildi we ahyrynda "Türkmenpagta" Daşoguz döwlet konserniniň işgärleri günäkärlenýän 21 adama - bäş ýyldan on ýedi ýyla çenli jeza berildi.

Aýratynam uly göwrümde ogurlyga, nädogry maglumatlara, pes hilli çig mallary sarp edijilere satmaga, pagta tohumy bilen galplyga we beýleki hyýanatçylyklara garşy aýyplama bildirildi.

Häzirki wagtda tussag edilenleriň hemmesi: dört pagta arassalaýjy zawodyň öňki müdirleri, ammarçylar, ekspeditorlar we satyn alyş işgärleri Daşoguzyň deslapky tussaghanasynda, soňra Baýramaly, Tejen we Türkmenabat şäherleriniň koloniýalaryna geçiriler.

Kazyýet işine syn edýän synçylaryň pikiriçe, kazyýet işi açykdy, ýöne metbugat wekillerine kazyýet zalyna girmäge rugsat berilmedi.

Daşoguzdaky söhbetdeş: "Her bir günäkärlenýän resmi taýdan aklawçy bilen üpjün edildi, ýöne goranmak işjeň bolmady, sebäbi Milli howpsuzlyk ministrligi tarapyndan goldanylýan bu işiň netijesi öňünden bilinýärdi"- diýdi.

Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi tarapyndan geçirilen derňew bir ýarym ýyla golaý dowam etdi.

Zorluklary, ogurlyklary we köpçülikleýin aýyplamalary ýüze çykarmak üçin senagat kärhanalaryny hemmetaraplaýyn gözden geçirmek 2006-njy ýylda aradan çykan öňki Türkmen prezidenti Saparmyrat Nyýazowyň dolandyran döwründen bäri amala aşyrylýar. Şol ýyllarda bolşy ýaly, hasyl ýygnaýjylar we daýhanlar hökümetiň pagta we däne ýygnamak baradaky buýruklarynyň hakykatdan hem ýokarlanandygy sebäpli ýüze çykan düzgünsizlikler üçin tussag edildi.

2009-njy ýylda, häzirki prezident Berdimuhammedowyň döwründe, “Daşoguzgallaönumleri”-ne (Çörek önümleri birleşiginiň sebit bölümi) geçirilen barlagdan soň ýigrimi dört adam uzak möhletli türme tussaglygyna höküm edildi.

2010-njy ýylda ýörite hyzmatlar ýurduň prezidentine nebit-gaz pudagynda şuňa meňzeş jenaýatyň tapylandygy barada habar berdi, netijede kyrkdan gowrak adam türme tussaglygyna höküm edildi.

Bu makala, National Endowment for Democracy gaznasy tarapyndan maliýeleşdirilýän “Merkezi Aziýa habarlary gysgaça” taslamasynyň bir bölegi hökmünde taýýarlandy.

Çeşme : IWPR

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....