Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Jurnalistleri goramak komiteti Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň habarçysyna edilen hüjüme gaharlandy.

 Jurnalistleri goramak komiteti Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň habarçysyna edilen hüjüme gaharlandy.

Metbugat azatlygyny goldaýan Nýu-Ýorkda ýerleşýän jurnalistleri goramak komiteti (JGK) 30-njy aprelde ABŞ-nyň hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýän Erkin Ýewropa / Radio Azatlyk (Azatlyk Radiosy) ýaýlymynyň Türkmen gullugynyň habarçysy Muhammet Berdiýewe edilen hüjüme gaharlandygyny aýtdy.

JKG tarapyndan 12-nji maýda berlen press-relizde Berdiýewiň Moskwadaky kwartirasynda näbelli adamlar tarapyndan huşy gidene çenli ýenjilendigi aýdylýar.

Metbugat habarnamasynda "Türkmen häkimiýetleri garaşsyz we tankydy hasabatlary üçin nyşana alynýan" Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugynyň beýleki habarçylaryna garşy şuňa meňzeş ýanamalara we hüjümlere sezewar edilýär.

Russiýa: Moskwadaky kwartirasynda bir türkmen jurnalisti ýenjildi.

Nýu-Ýork, 2004-nji ýylyň 12-nji maýy. Jurnalistleri goramak komiteti (JKG) 30-njy aprelde ABŞ-nyň hökümeti tarapyndan maliýeleşdirilýän "Erkin Europeewropa / Azatlyk" radiosynyň (Türkmen gullugynyň) habarçysy Muhammet Berdiýewiň gazaply hüjümine gaharlandy, jurnalist Moskwadaky kwartirasynda näbelli hüjümçiler tarapyndan ýenjildi. Ony üç gün soň aýlyk töleg almaga gelen kwartiranyň eýesi huşsuz ýagdaýda tapdy.

JKG Muhamediň ogly Şanazar Berdýew bilen söhbetdeş boldy, bu waka barada kakasynyň hasabatyny gürrüň berdi. 30-njy aprelde agşam, özi we maşgalasy bilen türkmen häkimiýetleri tarapyndan birnäçe gezek azar berlenden soň, Russiýa göçüp gelen Muhammet, Muhammediň dostlarynyň hatlary bilen ýaňy Türkmenistandan gaýdyp gelendigini öňe süren bir adamdan telefon aldy. Ol adam Muhammediň salgysyny sorady we Muhammet bereninde, ýakyn wagtda getirjekdigini aýtdy.

Bir sagat geçensoň, üç sany näbelli adam Muhammediň öýüne geldi we gapyny açanda içeri girdi we düşündiriş bermezden urup başlady. Soňra hüjüm edenler telefon kabelini kesdiler we kwartiradaky elektrik toguny öçürdiler we jurnalistiň kompýuterini döwdüler.

Muhamet 4-nji maýda öý eýesi tarapyndan agyr ýagdaýda tapyldy. Eýesi Şanazara derrew habar berdi we tiz kömek çagyrdy. Lukmanyň sözlerine görä, Muhammet iki gapyrganyň döwülmegine, agyr sarsmagyna, görüşiň bölekleýin ýitmegine, giň gematoma we köp sanly gögermelere sezewar bolupdyr. Şanazaryň JKG-e beren habaryna görä, ol iki gününi Moskwanyň keselhanasynda geçirdi, ýöne hassahananyň ýagdaýy sebäpli öýünde bejergi almagyny isledi. Häzirki wagtda Muhammet oglunyň öýünde, ýöne henizem görüşi pes we gymyldap bilmeýär.

Ulgamlaýyn hüjümler Muhamet bilen Şanazar Berdiýewiň ikisi hem Azatlyk Radiosynyň Türkmen gullugynyň erkin habarçylary, garaşsyz we tankydy hasabatlary üçin türkmen häkimiýetleri tarapyndan nyşana alynýar. Mart aýynyň başynda döwlet howpsuzlyk gulluklary erkin işleýänler Rahym Esenowy we Aşyrguly Baýryýewi tussag etdi we sorag etdi. Şertli ýagdaýda boşadylandan soň, Azatlyk Radiosynda işlemegi bes etmeli we radio stansiýasy bilen aragatnaşygy bes etmeli diýdiler. Esenow bilen Baýryýewiň tussag edilmegi ozal, Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda Azatlyk Radiosynyň habarçysy Saparmyrat Öwezberdýewiň işjeň yzarlanmagy boldy (JKG-iň 5-nji martdaky garşylyk hatyna serediň).

Berdiýewler öň hem yzarlanýardylar. 30-njy aprelde Muhammet hüjüm edilenden bir gün öň näbelli adamlar Şanazaryň Moskwadaky kwartirasyna girip, ony gözlediler. JKG-ä "Olar hiç zat almadylar, ýöne hemme zady bulaşdyryp gitmişler" -diýdi.

2003-nji ýylyň 29-njy iýulynda Muhammet öýüne gaýdyp barýarka köçede näbelli iki hüjümçi tarapyndan hüjüm edilip, huşy gidýänçä ýenjildi. Bu hüjüm Muhammet Berdiýewe, www.Centrasia.ru habar saýtynda prezident Nyýazowyň "erbet niýetli", türkmen häkimiýetlerini tankytlamagy we "adaty durmuşa dolanmagy" duýduruş berýän bir makala peýda bolanyndan soň boldy.

Şanazar, 2003-nji ýylyň 2-nji sentýabrynda öz öýüniň gapysynyň öňünde polisiýa geýiminde näbelli bir adamyň arkasyndan gelip, kellesine agyr uruldy. Şanazar ýere ýykyldy, ýöne arkasyna aýlanmagy we hüjümçisini huşy gitmezden ozal görmegi başardy. Hüjüm eden oňa duýduryş berdi: "Seni soňky gezek gören bolsam has gowy bolardy".

Waşington faýly.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.