Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

A.Nawalnyny goldaýan ýygnanyşyklara Türkmenistanyň reaksiýasy.

 A.Nawalnyny goldaýan ýygnanyşyklara Türkmenistanyň reaksiýasy.

23-nji ýanwarda Russiýada bolup geçen meşhur wakalardan soň, Aşgabat Türkmenistanda bolup biljek bidüzgünçilikleriň öňüni almak üçin ýorite çäreleri görýändigi barada bize habar gowuşýar. Biziň çeşmelerimize görýä Aşgabat 2021ýlyň 23-nji ýanwarynda Russiýada geçirilen ýörişlere gatnaşan ähli türkmen halkyny ýurtdan çykarmak teklibi bilen Russiýa haýyş iberipdir. Ýagny, tussag edilenleriň arasynda türkmen raýatlary bar bolsa, rus häkimiýetlerini kanuna, adam hukuklaryna ýa-da koronawirusa garamazdan göni watanyna ibermäge çagyrylýar. Hatda uçar kompaniýasynyň Türkmenistana adamlary geçirilmegi teklip eden "S-7"-ň uçar ady hem aýdylýar.

Icerki çeşmämiziň sözlerine görä, häkimiýetler mitinglere gatnaşýan türkmen halkynyň şeýle hereketlerden tejribe almagyndan we gaýdyp gelenlerinde awtoritar türkmen rejimine howp salmagyndan gorkýarlar.

Mundan başga-da, iň aktiw gaýdyp gelenlere" "terrorçylar" diýip kemsitmek maksady bilen at dakyp; ilaty has gorkuzmak, ynsan hukuklaryny goramakdan saklamak maksady bilen mümkin boldugyça berk jeza bermek tabşyrylandygy barada habar berildi.

2021-nji ýylyň 23-nji ýanwarynda Russiýanyň 100-den gowrak şäherinde, Germaniýada bejergi alan we gaýdyp gelen wagty derrew tussag edilen Alekseý Nawalny goldamak üçin protest geçirilendigini barada belläp geçmeli.

Biziň watandaşlarymyz bizden protestiň netijeleri barada jikme-jik maglumat soraýarlar. Russiýanyň Içeri işler ministrligi şeýle diýdi: Moskwada jemi 4000 adam nägilelik bildirdi, Roýter habar gullugy bolsa 40,000-e çenli ýetdi diýdi. Russiýanyň hemme ýerinde tussag edilenleriň sany 3,324 adam, 1320-si - Moskwada, 490-sy Sankt – Peterburgda; Nowosibirskde- 96; Woronezhde - 92; Nijniý Nowgorodda – 90 we ş. m.

Watandaşlarymyzyň arasynda bardygy ýa-da ýokdygy entek belli däl. Her nähili hem bolsa, Russiýa olary dünýäniň iň awtoritar ýurtlaryndan biri bolan Türkmenistana ibermez diýip umyt edýäris.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fondy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.