Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan syýahatçylar üçin wiza düzgünini ýeňilleşdirmäge taýýarlanýar.

Türkmenistan syýahatçylar üçin wiza düzgünini ýeňilleşdirmäge taýýarlanýar.

Döwlet telewideniýesiniň sişenbe güni beren habaryna görä, ençeme ýyl bäri daşarky dünýäden üzňeleşýän Türkmenistan, wiza rejimini ýeňilleşdirmek mümkinçiligini öwrenýär.

Fewral aýynda 49 ýaşly Gurbanguly Berdimuhammedow 21 ýyl höküm süren we 2006-njy ýylyň dekabrynda aradan çykan diktator Saparmyrat Nyýazowyň ornuna Türkmenistanyň prezidenti boldy.

Fewral aýynda geçirilen saýlawlardan soň häkimiýete geleli bäri, Berdimuhammedow ozalky repressiw kararlaryny üýtgedip, içerki syýasatda birnäçe liberal ädim ätdi.

“Demir tuty” ilki bilen Türkmenistanyň, Russiýanyň we Gazagystanyň prezidentleriniň duşuşan Hazar deňziniň kenaryndaky Türkmenbaşy şäherinde açylyp bilner.

"Resminama, ýurtda şypahana-dynç alyşlaryny we halkara syýahatçylygyny ösdürmäge, şol sanda Hazar deňzinde dynç almak isleýän daşary ýurtly syýahatçylar üçin wiza düzgünini ýönekeýleşdirmeklige gönükdirilen birnäçe çäräni göz öňünde tutýar" -diýip, döwlet baştutanyna gowşurylan resminama hakynda alyp baryjy aýtdy.

1999-njy ýylda Türkmenistan GDA-nyň çäginde wizasyz rejimden çykdy.

Sişenbe güni Türkmenhowaýollarynyň Aşgabatdan iki ýyl ozal kesilen Alma-Ata, Gazagystanyň Hazar söwda merkezine yzygiderli gatnawlaryny dowam etdirjekdigi mälim boldy.

Berdimuhammedow Türkmenbaşydaky kärdeşleri bilen bolan duşuşygynda Hazar kenaryny erkin ykdysady zona diýip yglan etjekdigini, bu ýerde häzirki zaman döwrebap şypahana binalary döretmek üçin maýa goýujylary özüne çekjekdigini aýtdy.

Goňşy döwletleri taslama çagyran Berdimuhammedow tebigy gaza baý Türkmenistanyň oňa takmynan 1 milliard dollar maýa goýmagy meýilleşdirýändigini aýtdy.

Sişenbe güni Türkmen teleýaýlymy daşary ýurt maýadarlaryna salgyt ýeňillikleri we uzak möhletli kärende hukuklary berilmeginiň meýilleşdirilýändigini habar berdi.

Maýa goýumçylaryna aragatnaşyk gurluşygy, serwis hyzmatlary, aragatnaşyk we ulag gurluşygy, ýollaryň gurluşygy, ýörite howa ýollaryny guramak teklip ediler.

Mundan başga-da, taslama Türkmenistana getirilýän we milli syýahatçylyk sebitleri üçin niýetlenen enjamlar we harytlar üçin gümrük paçlaryndan bölekleýin ýa-da doly boşadylmagy öz içine alýar.

Fewral aýynda Berdimuhammedow ilata hereket azatlygyny gaýtaryp bermegi we hususy kärhana goldaw bermegi wada berdi.

DOŇDURULAN MEDENIÝET

Syýahatçylaryň sany baradaky statistikany goşmak bilen köp sanly resmi maglumatlar Türkmenistanda gizlenilýär.

Iň soňky habara görä, alty million raýaty bolan ýurda gelýän syýahatçylaryň sany 1994-nji ýylda 27,500-den 2000-nji ýylda 3,256-a çenli azaldy.

2002-nji ýylda noýabr wakasyndan soň, Nyýazow sürgün edilen oppozisiýa tarapyndan kast etmek synanyşygy hökmünde häsiýetlendirdi, ýagdaý erbetleşdi. Netijede daşary ýurtlular üçin hasaba alyş düzgüni güýçlendirildi we daşary ýurda gitmegi gadagan edilen türkmen raýatlarynyň “gara sanawy” peýda boldy.

Türkmenistanda syýahatçylyk kampaniýalary bar; Olaryň arsenalynda karst gowaklaryna, dinozawr platosyna, Parfiýanyň, Horezmiň, Horasanyň we Dehistanyň “doňan medenýetlerine” baryp görmek, Ahal-Teke aýlawy we düýe ýaryşy ýaly 20-ä golaý ugry bar.

Şeýle-de bolsa, 2005-nji ýylyň dekabrynda Migrasiýa kanunynyň girizilmegi bilen adaty bolmadyk ýurduň jahankeşdeler üçin özüne çekijiligi ep-esli azaldy.

Bu resminama laýyklykda, "ahlaksyz hereketleri" sebäpli daşary ýurtlular ýurtdan çykarylyp bilner we öz raýatlaryna daşary ýurtlarda adam söwdasynyň pidasy bolmak ýa-da gulçulyk howpy abanmak bahanasy bilen gitmek gadagan edilip bilner.

Reýter

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....