Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Jurnalist Ogulsapar Myradowanyň öldürilmegi.

Jurnalist Ogulsapar Myradowanyň öldürilmegi.

Şu hepdäniň başyndan bäri Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri 25-nji awgustda iş kesilen jurnalist O. Myradowanyň çagalaryna gözegçiligi güýçlendirdi. Üç aý bäri häkimiýetleriň garyndaşlarynyň hiç birine tussag edilen aktiwistleri görmek mümkinçiligi berilmedi. Şu wagta çenli hiç kim fiziki ýa-da akyl ýagdaýyny görmedi. Derňew wagtynda ozal sagdyn Myradowa derman berilmegini haýyş etdi. Derňew wagtynda aklawçylara çynlakaý basyş edildi, müşderileriniň garyndaşlary bilen duşuşmak gadagan edildi we işinden boşadyljakdygy bilen haýbat atyldy. Myradowanyň aklawçysynyň adynyň efirde bolany üçin "Azatlyk radiosynyň habarçysy" diýlip atlandyryldy.

11-nji sentýabrdan Myradowanyň ogly Berdä ýakyndan gözegçilik edilýärdi, reňkli penjireli Jeep Grand Cherokee 12 37 AN, ýaşyl belgili awtoulaglar; hususy belgili K 7529 AG bolan Lada-Jiguli 9 modeli hemişe gözegçilik edilýärdi. Käte ýene iki maşyn olara goşulýardy. Öýüň töwereginde polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri 19-njy iýunda Myradowanyň çagalaryny tussag edenleriň arasyndakylar hem bardy. Olaryň biri Ylýas.

13-nji sentýabrda Berdi Myradow Köpetdag etrabynyň ýerli polisiýa merkezine baryp, şeýle yzarlamalaryň sebäbini anyklap başlady. Polisiýa işgäri Serdar (familiýasyny aýtmady) Berdi Myradowa aç-açan haýbat atyp başlady, adam hukuklary we oppozisiýa işlerinde daýzasy Täjigul Begmedowa, Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy we daýysy Annadurdy Hajyýewiň Watan OP agzasydygyny aýtdy.

14-nji sentýabrda, irden Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri Myradowanyň öýüne gelip, çagalaryny näbelli tarapa alyp gitdiler. Görnüşi ýaly, olary Aşgabat morgyna eltip, Ogulsapar Myradowanyň ölümini tassyklaýan resminama gol çekmegi talap edipdirler. Şol bir wagtyň özünde çagalara jeset görkezilmedi we lukmany barlag üçin çagyrmaga rugsat berilmedi. Myradowanyň çagalary ejesiniň ölen senesini we sebäbini anyklap başlanda, morgda Milli howpsuzlyk ministrliginiň 6 işgäri, 3 polisiýa işgäri we morgyň bir işgäri bilen baglanyşykly dawa ýüze çykdy. Häkimiýetler çagalara zorluk bilen haýbat atdylar, hukuklaryny goramak barada maslahat berýän adamlaryň atlaryny talap etdiler we ahyrynda jesetleri asla bermezlige söz berdiler.

Soňra Myradowanyň çagalary ABŞ-nyň ilçihanasyna ýüz tutdy. ABŞ-nyň ilçihanasynyň wekilleri we ÝHHG-nyň wekili Benýamin Moreu çagalar bilen morga gitdi. Ol ýerde diňe çagalara Myradowanyň jesedini görmäge rugsat berildi. Merhumyň maňlaýynda ullakan ýaranyň we boýnunda gögermeleriň bardygyny gördüler. Morgyň işgärleri kazyýet seljermesini geçirmek baradaky talaplary düýbünden ret etdiler we jesediň alynmagyny islediler.

Myradowanyň gynamalara sezewar edilenden soň zorlukly ölendigini aýtmaga ähli esaslar bar. Ilkinji derňew, kazyýet işi, häkimiýetleriň bu işiň ösüşiniň ähli basgançaklarynda bikanun hereketleri, şeýle hem, suddan öňki tussaghanasyna derman getirmegi haýyş edendigi, çagalaryň hatda ejesini görmegine-de rugsat berilmedi Kazyýetde kazyýet işinden soň aklawçylara haýbat atyldy, kazyýete gitmäge rugsat berilmedi, garyndaşlary, synçylary ýok, ahyrsoňy maňlaýynda ullakan ýara we Myradowanyň boýnundaky ýaralar - bularyň hemmesi Azatlyk radiosynyň jurnalistiniň syýasy öldürilmegini görkezýär.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...