Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen ilçihanasynyň binasynyň golaýynda piket.

 Türkmen ilçihanasynyň binasynyň golaýyndapiket.

2003-nji ýylyň 12-nji sentýabrynda Moskwada Russiýa Federasiýasyndaky Türkmen ilçihanasynyň binasynyň golaýynda Türkmenistanda adam hukuklarynyň gödek bozulmagyna garşy piket geçirildi. Bu çäre Amnesty International tarapyndan gurnaldy we Prezident Nyýazowyň Injil we Gurhan bilen deňeşdiren “mukaddes” kitaby Ruhnama neşir edilmeginiň 2 ýyllygyna gabat geldi. Türkmenistanyň raýatlary ýalan pygamber Nyýazowyň bu eserine hormat goýmaga we öwrenmäge borçly, şol bir wagtyň özünde halkara gazet- jurnallaryna erkin ýazylmak we okamak mümkinçiligi ýok. Amnesty International Ruhnama kitabyny ýene bir bap - adam hukuklary bölümi bilen doldurmagy teklip etdi.

Bu çärä 60-dan gowrak adam gatnaşdy - dürli adam hukuklary guramalarynyň wekilleri, Russiýa Resurs Merkeziniň müdiri S. Nikitiniň ýolbaşçylygyndaky Amnesty International guramasynyň agzalary, Memorial Adam Hukuklary Merkeziniň başlygy W.Ponomarew, Türkmen Helsinki gaznasynyň agzalary, şeýle hem rus we daşary ýurt köpçülikleýin habar beriş serişdeleriniň jurnalistleri.

Niýazow rejimi, Moskwa Helsinki toparynyň başlygy Lýudmila Alekseýewa, Raýat kömek komitetiniň başlygy Swetlana Ganuşkina we täze döredilen THF başlygynyň orunbasary Larisa Şyhmyradowa tarapyndan berk tankyt edildi.

Çykyş edenler postsowet giňişliginde iň repressiw rejime baha bermekde biragyzdan bir pikire geldiler we ähli döwletleriň, esasanam Russiýanyň Sowet Soýuzynyň kanuny mirasdüşeri hökmünde Nyýazowa güýçli basyş etmegini islediler. Türkmenistan adam hukuklary boýunça halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmeli.

Piketçiler türkmen türmelerinden syýasy sebäpler bilen gözenegiň aňyrsyna taşlanan tussaglaryň boşadylmagyny islediler. Şeýle hem, tussaglaryň garyndaşlarynyň we dostlarynyň yzarlanmagyny bes etmegini talap etdiler.

THF-nyň Moskwadaky wekilhanasy beýleki adam hukuklary guramalary bilen bilelikde Türkmenistany hukuk pudagyna gaýdyp gelmäge çagyrýar, öz halkynyň kemsidilmegini bes etmegi we garaşsyz bilermenleriň, aklawçylaryň we Gyzyl Haç wekilleriniň gynalýan tussaglarygörmegine rugsat bermegi talap edýär.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.