Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Kezzapçylyk duýduryşy: Adam hukuklaryny goraýjylar bilen baglanyşykly kezzapçylykdan ägä boluň.

Kezzapçylyk duýduryşy: Adam hukuklaryny goraýjylar bilen baglanyşykly kezzapçylykdan  ägä boluň.

Aldaw duýduryşy: Adam hukuklaryny goraýjylar bilen baglanyşykly aldawlardan ägä boluň.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy jemgyýetçilik guramalaryny abraýdan düşürmäge synanyşýan käbir raýatlaryň galp işlerinden habarly boldy. THF, e-poçta, web sahypalary we internet ulgamlary ýaly serişdeler arkaly THF we onuň işgärleri bilen baglanyşyklydygyny ýalan sözleýän dürli ynandyryjy usullar arkaly aýratyn şahsyýetleri nyşana alýan bolup biläýjek galp işler barada duýduryş berýär.

Döwlete degişli bolmadyk jemgyýetçilik guramasy dürli aldawçylaryň, populistleriň we ş.m. töhmetçilikli sözler bilen ýüzbe-ýüz bolýan adamlara maglumat çeşmelerini saýlamakda seresap bolmaga çagyrýar. Şeýle hereketler, şahsyýeti aýan etmek, maliýe ýitgileri, meýilnamalaryň we umytlaryň ýok edilmegi ýaly möhüm töwekgelçilikleri döredýän raýatlaryň şahsy maglumatlaryny bermekde ýa-da talamak maksady bilen aldamaklyga gönükdirilendir.

THF ýokarda beýan edilenler ýaly teklipleri alýan adamlara aşa seresap bolmagy maslahat berýär. Şeýle kezzapçylykdan ejir çekenler degişli çäreleri görmek üçin ýerli hukuk goraýjy edaralaryna habar bermeli.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“