Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Merkezi Aziýadaky rejimler döwlet agdarylyşygy bilen baglanyşykly - ABŞ-nyň aňtawy.

Merkezi Aziýadaky rejimler döwlet agdarylyşygy bilen baglanyşykly - ABŞ-nyň aňtawy.

ABŞ-nyň Milli aňtaw gullugynyň müdiri Jon Negroponteniň penşenbe güni beren habaryna görä, Merkezi Aziýanyň postsowet ýurtlarynda syýasy durgunlyk, repressiýa, korrupsiýa we garyplyk radikallaşma we terrorçylyk üçin şert döredýär.

Çykyşyň beýany ABŞ-nyň aňtaw gullugynyň web sahypasynda (www.dni.gov/speeches.html) çap edildi.

Negroponte penşenbe güni Senatyň aňtaw komitetiniň öňünde eden çykyşynda "Öňki Sowet respublikalarynyň köpüsinde syýasy durnuklylygy dürli repressiýalara esaslanýan awtokratik, korrumpirlenen we klan esasly rejimler dolandyrýar" -diýdi.

Negroponte: "Iň erbet ýagdaýda, bir ýa-da birnäçe ştatyň (Merkezi Aziýa) merkezi güýçleriň bäsdeş tire-taýpalar ýa-da sebitler göreşinde ýitip biljekdigini" aýtdy we şol bir wagtyň özünde Gruziýada, Ukrainada we Gyrgyzystanda-da. "üýtgemäge çalyşýan güýçleriň döremegini görmek bolýar” diýip sözüniň üstüni ýetirdi

Şeýle hem, jenaýatçy toparlaryň köpelmegine, hökümete bolan ynamyň ýitmegine, maýa goýum howasynyň ýaramazlaşmagyna we ykdysady ösüşiň togtadylmagyna sebäp bolup biljek käbir hökümetleriň ejizligine gynanç bildirdi.

Aňtaw gullugynyň başlygy "Biz şeýle ssenariýanyň..... Owganystan, Gyrgyzystan we Birma ýaly ýurtlarda mümkinçiligi barada aladalanýarys" -diýdi.

Milli aňtaw gullugynyň utgaşdyryjy müdiri wezipesi 2004-nji ýylda döredildi. Bu pozisiýa ABŞ-nyň beýleki aňtaw gullugyndan aýry. Bölümiň başlygy, milli aňtaw maksatnamasynyň meseleleri boýunça prezidentiň, Milli Howpsuzlyk Geňeşiniň we ABŞ-nyň Içerki Howpsuzlyk Geňeşiniň baş geňeşçisi bolup işleýär.

Negroponte Senatda eden çykyşynda Russiýanyň prezidenti Wladimir Putiniň häkimiýeti jemlemek isleginiň ýurduň izolýasiýa edilmegine we Waşington bilen gatnaşyklaryny kynlaşdyryp biljekdigini aýtdy.

Putin ýakynda geçirilen metbugat ýygnagynda Russiýanyň Merkezi Aziýada "ikinji Owganystana" sebäp bolup biljek rewolýusiýalaryň öňüni almaga synanyşjakdygyny duýdurdy.

Reýter.

Iň soňky habarlar

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...