Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Tejen şäherinde adamlar umumy garyplyga garşy çykyş edýärler.

Tejen şäherinde adamlar umumy garyplyga garşy çykyş edýärler.

Türkmenistan dünýäde häzirki rejim döwründe ilatyň syýasy ýa-da ykdysady ýagdaýyna nägileligini bildirmek üçin häkimiýetler tarapyndan berk jezalandyrylýan ýurt hökmünde tanalýar. Şonuň üçin nägilelik habarlary, hatda birnäçe adam gatnaşsa-da, ilki daşary ýurtly synçylaryň arasynda ynamsyzlyk döredýär. "Beýle zat bolup bilmez. Kim gaýraty çatar!" – diýip köp adamlar aýdýarlar.

Şeýle-de bolsa, türkmenleriň raýat işjeňligi düýbünden basylmaýar. "NW" habarçysy Oraz Saryýewiň sözlerine görä, soňky bir hepde bäri Tejendäki mineral dökün zawodynyň işgärleri zähmet hakynyň tölenmezligine garşy çykyş edipdirler. Ozal azyk ýa-da sarp ediş harytlary bermek arkaly işgärlere pul tölenmedik öwezini dolmaga synanyşan bolsalar, birnäçe aýyň içinde kärhanadaky işgärleriň köpüsi üçin bu öwez tölegleri hem bes edildi.

Netijede, umytsyzlyga uçran adamlar, islendik eklenç serişdesinden mahrum bolan - takmynan 120 adam nägilelik bildirmek kararyna geldi: bir hepde bäri işini taşlamadylar, ýöne işe-de başlamaýarlar. Zähmet hakyny tölemegi talap edilen kärhananyň ýolbaşçylary ilki bilen elektrik toguny kesmek ýaly sanksiýalar bilen haýbat atdy, ýöne demonstrantlaryň ýanyna ýerli dolandyryş we bank wekilleri geldi. Habarçymyzyň sözlerine görä, işçilere ýerli ýolbaşçylara aýlyk tölemek üçin, şol sanda bank karzy arkaly çeşme tapmak üçin tagalla etjekdikleri wada berildi. Şol bir wagtyň özünde, administrasiýanyň wekilleri iş taşlaýjylary "galmagaly hüjreden çykarmazlygy" we Aşgabat şäherine ýagdaýy habar bermezlige yrdylar.

Şeýle-de bolsa, Oraz Saryýewiň bilşi ýaly, demonstrantlar gol çekilen haýyş bilen paýtagda habar iberdi. "NW"-ä ýurduň ýolbaşçylarynyň täsiri entek belli däl. Mundan başga-da, birnäçe gün ozal Kaka dokma fabriginiň işgärleri tarapyndan şuňa meňzeş nägilelik ýörişiniň edilendigini goşup bileris. Netijede, ýerli administrasiýa çeşme tapdy we iş taşlaýjylaryň isleglerini kanagatlandyrdy. Kärhanalaryň ikisi-de biri-birine has ýakyn, Ahal welaýatda ýerleşýär. Öz gezeginde Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklary federasiýasynyň bir çeşmesi NW habarçysyna Tejen we Kakada bolup geçen wakalar barada köp aýlap tölenmedik aýlygyň milli ykdysadyýetiň ähli ugurlarynda diýen ýaly häsiýetlendirýändigini aýtdy. Hatda Goranmak ministrligi hem şeýle ýagdaýda!

W.Wolkow, O.Saryýew.

"Doýçe welle"

Iň soňky habarlar

ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmeli däldir.  Döwlete degişli bolmadyk Halkara jemgyýetçilik guramalarynyň ýüzlenmesi.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy...
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....