Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistan: ýene-de keselçilik.

Türkmenistan: ýene-de keselçilik.

Türkmenistan: ýene-de keselçilik.

Bütindünýä haýwan saglygy guramasy Türkmenistanyň Ahal sebitinde ýene-de sibir keseliniň bardygyny habar berdi.

Türkmenistanyň weterinariýa gullugynyň müdiri M.Goçmyradowyň beren resmi maglumatlaryna görä, 2005-nji ýylyň 1-nji sentýabrynda Aşgabadyň 90 km demirgazyk-gündogaryndaky Ak Bugdaý etrabynyň Ak-su şäherçesinde 12 goýun sibir keseli sebäpli öldi. Haýwanlaryň jesetleriniň ýakylandygy we 1000 kelleli süriniň hemmesiniň karantin gözegçiliginde bolandygy habar berildi.

Bütindünýä haýwan saglygy guramasynyň tekliplerinden soň käbir ýurtlar eýýäm Türkmenistandan haýwanlaryň getirilmegini gadagan etdiler. Hususan-da, 2005-nji ýylyň 3-nji oktýabrynda Saud Arabystanynyň Oba hojalygy ministrligi degişli beýannama berip, ýurda mallaryň, ownuk mallaryň we atlaryň ýurda getirilmegini gadagan etdi. Resmi çeşmelerden alnan bu maglumatlar metbugat tarapyndan berilýär. Şeýle-de bolsa, muňa aşakdakylary goşup bolar. "NW" -niň habarçysy Oraz Saryýewiň Türkmenistanyň weterinariýa gullugynyň çeşmesine salgylanyp, sentýabryň ahyrynda degişli synagdan geçmedik sygyr etini Mary sebitiniň Garagum etrabynyň sebit merkeziniň bazaryna getirilendigini aýtdy. Ýerli lukmanlaryň pikiriçe, bu eti iýmek netijesinde azyndan bäş adam öldi.

Howply infeksiýany göterýän sygyrlaryň sebit merkezinden 30 km uzaklykda, "bäş zyňmak" diýilýän ýerde öldürilendigi ýüze çykdy. Mundan başga-da, oktýabr aýynyň başynda Tahtabazar etrabynda sygyrlary soýmak bilen meşgullanýan birnäçe adam öldi. Lukmanlar ölümiň sebäbiniň hem sibir keseliniň bolandygyny çaklaýarlar. Mary sebitiniň weterinariýa gullugynyň jogapkär işgäri NW habarçysyna: “Sakarçäge, Murgap, Ýöleten, Tahtabazar etraplarynda kesellerden weterinariýa goragyny üpjün edip bilmeris. Epidemiýanyň ýaýramagy aýda iki gezek, käbir ýerlerde bolsa köplenç ýüze çykýar. Munuň öňüni almak üçin obalarda öý haýwanlaryny barlamaly, çöldäki gemrijilere gözegçilik etmeli. Daşaýjylar ýüze çykarylanda, gyssagly çäre görmeli. Emma munuň üçin maddy we tehniki binýadymyz ýok, şonuň üçin bu proses, ýagny epidemiýa howpy ýaşaýyş astynda hiç wagt gutarmaz. Galyberse-de, hemmeler bu barada gaty ses bilen gürlemekden gorkýarlar - birden Nyýazow eşider we özüňizi beýle uzak bolmadyk ýerlerde görersiňiz. "Mary sebitiniň weterinariýa gullugynyň işgäri bu barada NW habarçysy Oraz Saryýewe gürrüň berdi.

W.Wolkow, O.Saryýew.

"Nemes tolkuny".

Iň soňky habarlar

Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.