Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Mekdep okuwçylary üçin hukuk lageri.

Mekdep okuwçylary üçin hukuk lageri.

Mekdep okuwçylary üçin hukuk lageri.

Türkmenistanda CELLI / ABA halkara aklawçylar guramasy tarapyndan gurnalan mekdep okuwçylary üçin tomusky hukuk lageriniň üçünji möwsümi, Aşgabatda tamamlandy. Taslama USAID tarapyndan maliýeleşdirilýär.

Okuwçylaryň aýtmagyna görä, bu ýyl ikinji gezek geçirildi we gaty meşhur. Oňa girmek aňsat däl, ýaryşdan geçmeli. Munuň üçin 13-16 ýaş aralygyndaky orta mekdep okuwçylary sowalnama dolduryp, komissiýanyň garamagyna hödürlediler. Bäsleşikli saýlawdan soň, gatnaşýan nesibeli okuwçylar Aşgabatdaky Wozroždeniýa köçesiniň 42 jaýynda ýerleşýän tomus lagerine 25 mekdep okuwçysynyň toparyna girýär. Ýagny, Amerikanyň aklawçylar guramasy tarapyndan kärendesine alnan köşkde. Lagerde bolmagyň dowamlylygy bir iş hepdesi, sapaklar 9-dan 16.00-a çenli.

"Emma şeýle gysga wagtyň içinde köp zat öwrenip bildik" -diýip, Aşgabatly mekdep okuwçylary öz täsirleri bilen paýlaşýarlar. Mysal üçin, çaganyň hukuklary bilen tanyşdylar, Türkmenistanyň raýatynyň hukuklaryny we borçlaryny, aýallaryň jemgyýetdäki ornuny öwrendiler. Çagalar bilen duşuşyga Türkmenistanda işleýän köp sanly halkara guramasynyň wekilleri geldi. Bular Gyzyl Haç we Gyzyl Ýarymaý Jemgyýeti, IREX, USAID, Parahatçylyk Korpusy, BMG BBÝK-dy. Orta mekdep okuwçylarynyň pikiriçe, tomusky hukuk lagerindäki ähli sapaklar garşylykly usullar, şol sanda köp sanly gyzykly öwrediji oýunlar bilen geçirildi. 2007-nji ýylyň tomsunda ýadygärlik hökmünde mekdep okuwçylaryna ýörite nyşanly futbolkalar we elbetde bu ýerde alnan hukuk bilimlerini tassyklaýan şahadatnama berildi. Diňe alnan bilim çagalaryň öz hukuklaryny goramaga kömek eder diýip umyt edip bileris.

TIPÇ

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“