Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Prezident öz ornuny güýçlendirýär.

Prezident öz ornuny güýçlendirýär.

Türkmenistanda iň ýokary wekilçilikli häkimiýet bolan Halk Maslahatynyň başlygy wezipesini prezident Gurbanguly Berdimuhammedow aldy, synçylaryň pikiriçe, täze türkmen hökümetinden liberal reformalara garaşylýan derejäni peseldýär.

30-njy martda Halk Maslahatynyň [Halk Geňeşiniň] 20-nji ýygnagy Aşgabatda geçirildi, oňa hökümetiň ähli pudaklaryna wekilçilik edýän 2 507 delegat, şol sanda dolandyryjy Demokratik partiýanyň wekilleri, birnäçe jemgyýetçilik birleşikleri we ýurduň ähli sebitlerinden ýaşulular gatnaşdy. Delegatlar biragyzdan Prezident Berdymuhammedowy Halk Maslahatynyň başlygy wezipesine saýladylar.

Berdimuhammedow ýeke-täk dalaşgärdi.

Ozal hemişelik başlyk geçen ýylyň dekabrynda aradan çykan Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmyrat Nyýazowdy.

Üç aýlap başlygyň oturgyjy boş galdy, konstitusiýa üýtgetmeler girizmäge güýji bolan bu hökümet edarasynyň garaşsyzlygyny güýçlendirjek prezidentden başga biriniň ony aljakdygy barada teklipler bar.

Türkmen Helsinki gaznasynyň başlygy Täjigül Begmedowanyň NBCA habar berşi ýaly, adamlar Halk Maslahatynyň başlyklyk wezipesini alan "prezidente demokratik başlangyçlary durmuşa geçirmegi teklip etjek" başga bir adam tarapyndan ýolbaşçylyk ediljekdigine garaşýardylar.

Begmedowa, Halk Maslahatynyň bu ýygnagynda türkmen türmelerindäki tussaglar üçin täze amnistiýa yglan edilmeginiň garaşylmaýandygy sebäpli jemgyýetiň lapykeç bolandygyny aýtdy.

NBCA bilen söhbetdeş bolan beýleki teswirçiler Berdimuhammedowyň Halk Maslahatynyň başlygy wezipesine saýlanmagyny "bikanun we howply" diýip atlandyrýarlar we munuň "Nyýazowyň ýolunyň gaýtalanýandygyny" görkezýärler.

Aşgabatly žurnalistiň biri: "Türkmenistanda soňky onýyllyklarda häzirki häkimiýet başynda oturanlaryň ýagdaýyny güýçlendirmek üçin ähli kanunlar kabul edildi we bu ýurduň dargamagyna sebäp bolýar" -diýdi.

Şeýle-de bolsa, Türkmenistanyň Raýat Demokratik Bileleşiginiň lideri Wýaçeslaw Mamedowyň pikirine görä, prezidentiň hökümetiň ähli pudaklaryna hakyky gözegçiligi beýle möhüm däl we halkyň muňa täsiri türkmen hökümetiniň özgertmeleriniň näderejede çuňlugyna bagly bolar.

Mamedow: "Saýlawdan öňki wadalary we özgertmeleri durmuşa geçirmek, täze hökümetiň eýýäm bolan ýa-da boljak wezipelerini däl-de, täze hökümetiň abraýyny kesgitleýär" -diýdi.

NBCA

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“