Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanda daşary ýurt neşirleriniň importy gadagan edildi - çeşme.

 Türkmenistanda daşary ýurt neşirleriniň importy gadagan edildi - çeşme.

Türkmen häkimiýetleri daşary ýurt neşirleriniň ýurda getirilmegini we bu ýerde ýaýramagyny gadagan etdi. Ilki bilen bu goňşy ýurtlaryň dillerindäki döwürleýin neşirlere degişlidir. Bu barada RIA Nowosti Aşgabatdaky diplomatik çeşmeler bilen telefon arkaly habar berdiler.

Daşary ýurtlularyň arasynda meşhur bolan Bişkekde ýerleşýän sebitleýin iňlis dilinde çap edilýän “Times of Central Asia” gazetiniň distribýutorlaryndan “goňşy ýurtlardan döwürleýin neşirleri çykarmakdaky kynçylyklar sebäpli” Türkmenpoçta döwlet önümçilik birleşigi bilen göni şertnama baglaşmagy haýyş edildi.

Şeýle-de bolsa, Aşgabatdaky çeşmeleriň belleýşi ýaly "Türkmenpoçta" Döwlet önümçilik birleşigine ýüz tutanlarynda "düşündiriş bermezden şertnama baglaşmakdan ýüz öwürdiler". Bu gadaganlyk, hemra teleýaýlym programmasynyň, çap edilen goňşy döwletleriň neşirlerini hem öz içine aldy.

Arkalaşygyň ýurtlaryndan Türkmenistanda döwürleýin neşirler ýok, birnäçe ýyl mundan öň respublikada daşary ýurtlarda çap edilýän gazetlere ýazylmak gadagan edilipdi.

Türkmenistanda, Bitarap Türkmenistan rus dilinde çap edilýän ýeke-täk gazet we hepdede dört gezek ýerli telewideniýede habar programmasy bar. Respublikada Maýak radiostansiýasynyň, şeýle hem Russiýanyň teleýaýlymlarynyň ýaýlymy bes edildi.

RIA Habarlary.

Iň soňky habarlar

ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmeli däldir.  Döwlete degişli bolmadyk Halkara jemgyýetçilik guramalarynyň ýüzlenmesi.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy...
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....