Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

“Esger” gazetiniň öňki redaktoryna iş kesildi.

 “Esger” gazetiniň öňki redaktoryna iş kesildi.

Mälim bolşy ýaly, “Esger” gazetiniň (Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň gazetiniň) öňki baş redaktory Kakamyrat Ballyýew 17 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Kazyýet işi geçen hepde geçirildi.

24-nji iýunda Türkmen metbugaty K.Ballyýewiň "Esger" gazetiniň baş redaktory wezipesinden boşadylmagy barada "işindäki düýpli kemçilikler we jenaýat işi üçin" karar çykardy. Gökde ýyldyrym çakan ýalydy, sebäbi K.Ballyýew prezidente wepaly bolup, oňa wepaly hyzmat etdi. 2002-nji ýylyň awgustyna çenli K.Ballyýew döwlet baştutanynyň metbugat sekretary bolup işledi, emma wezipesinden boşadyldy. Şeýle-de bolsa, prezident beýle wepaly adamy ýitirmek islemedi we ony “Esger” gazetiniň baş redaktory wezipesine belledi. Bu wezipede Ballyýew rejimiň esasy ideology bolmagyny dowam etdirdi. Her gün diýen ýaly prezidenti we syýasatyny wasp edýän zolaklar berýärdi. Bu öwgüler ähli milli habar beriş serişdeleri üçin bir syýasy platforma öwrüldi. Indi bolsa şeýle bir nägilelik boldy.

K.Ballyýewe şeýle uzak ýyl iş kesilmegine sebäp bolan hakyky sebäpler hakda çaklamak mümkin. Kazyýet ýapyk gapylar aňyrsynda geçirildi, hatda günäkärlenýänleriň ýakyn garyndaşlaryna-da gatnaşmaga rugsat berilmedi. Şeýle-de bolsa, baş redaktoryň işden aýrylmagynyň ýurtdaky ýagdaýy durnuksyzlyklaşdyrmak maksady bilen daşary ýurt diplomatlary we habarçylary bilen arabaglanyşygynda aýyplanýan birnäçe adamyň (A. Amangylyjow we beýlekiler) galmagally tussag edilmeginden üç gün soň bolup geçendigini bellemelidiris..

Adam hukuklary boýunça türkmen başlangyjy.

Iň soňky habarlar

P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge synanyşýar.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge...
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly bolýarlar
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly...
Daşoguz welaýatynyň howpsuzlyk işgärleri 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky maglumatlary gizlemäge synanyşýarlar.
Daşoguz welaýatynyň çinowniklary 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky...