Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

“Esger” gazetiniň öňki redaktoryna iş kesildi.

 “Esger” gazetiniň öňki redaktoryna iş kesildi.

Mälim bolşy ýaly, “Esger” gazetiniň (Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň gazetiniň) öňki baş redaktory Kakamyrat Ballyýew 17 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Kazyýet işi geçen hepde geçirildi.

24-nji iýunda Türkmen metbugaty K.Ballyýewiň "Esger" gazetiniň baş redaktory wezipesinden boşadylmagy barada "işindäki düýpli kemçilikler we jenaýat işi üçin" karar çykardy. Gökde ýyldyrym çakan ýalydy, sebäbi K.Ballyýew prezidente wepaly bolup, oňa wepaly hyzmat etdi. 2002-nji ýylyň awgustyna çenli K.Ballyýew döwlet baştutanynyň metbugat sekretary bolup işledi, emma wezipesinden boşadyldy. Şeýle-de bolsa, prezident beýle wepaly adamy ýitirmek islemedi we ony “Esger” gazetiniň baş redaktory wezipesine belledi. Bu wezipede Ballyýew rejimiň esasy ideology bolmagyny dowam etdirdi. Her gün diýen ýaly prezidenti we syýasatyny wasp edýän zolaklar berýärdi. Bu öwgüler ähli milli habar beriş serişdeleri üçin bir syýasy platforma öwrüldi. Indi bolsa şeýle bir nägilelik boldy.

K.Ballyýewe şeýle uzak ýyl iş kesilmegine sebäp bolan hakyky sebäpler hakda çaklamak mümkin. Kazyýet ýapyk gapylar aňyrsynda geçirildi, hatda günäkärlenýänleriň ýakyn garyndaşlaryna-da gatnaşmaga rugsat berilmedi. Şeýle-de bolsa, baş redaktoryň işden aýrylmagynyň ýurtdaky ýagdaýy durnuksyzlyklaşdyrmak maksady bilen daşary ýurt diplomatlary we habarçylary bilen arabaglanyşygynda aýyplanýan birnäçe adamyň (A. Amangylyjow we beýlekiler) galmagally tussag edilmeginden üç gün soň bolup geçendigini bellemelidiris..

Adam hukuklary boýunça türkmen başlangyjy.

Iň soňky habarlar

Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Tуркмены:тяжелое бремя медицины./Import enjamlaryň gowylygy u/n hassa gynalman jan berdi-J. Durdyeva
Tуркмены:тяжелое бремя медицины./Import enjamlaryň gowylygy u/n hassa gynalman jan berdi-J. Durdyeva