Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

25-nji noýabrda bolan wakalarda günäkärlenýänler dowam edýär.

 25-nji noýabrda bolan wakalarda günäkärlenýänler dowam edýär.

Türkmen Helsinki gaznasynyň habar berşi ýaly, türkmenleriň ýörite hyzmatlarynda 2002-nji ýylyň 25-nji noýabryndaky çäreleri gurnamakda aýyplamalary psihotropiki neşe serişdeleri ulanylyp dowam edýär. Türkmen häkimiýetleriniň habar bermegine görä, prezident Nýazowyň awtoulagyna hüjüm edilipdir.

Türmede oturanlaryň iň ýakyn garyndaşlarynyň hem razyçylyk hakda gol çekmäge mejbur bolandyklary hem belli boldy.

Türkmen häkimiýetleriniň bu hereketleri, adam hukuklary guramalarynyň we halkara jemgyýetçiliginiň 25-nji noýabrda bolan işde garaşsyz synçylara baryp görmegine rugsat bermek baradaky talaplaryny doly äsgermezlik etmekden başga zady aňlatmaýar. Garyndaşlaryny gorkuzmak diňe häkimiýetleriň realistleriň dünýä inmeginiň hakykatlarynyň yglan edilmeginden gorkýandygyny aňladyp biler.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.