Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Durdygulyýew boşadyldy.

Durdygulyýew boşadyldy.

Habarçymyz Oraz Saryýewiň habar berşi ýaly Türkmenistanda häkimiýetler wyždan ýesiri Gurbandurdy Durdygulyýewi boşatdy.

Durdygulyýew uzak wagtlap psihiatrik klinikada hökmany bejergi alýardy. Ýakynda ABŞ senatorlary we kongresmenleri onuň ykbaly barada alada etdiler, Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazowy, söz azatlygy hukugyny ulanmaga synanyşanlygy sebäpli keselhanada ejir çekýän adamy boşatmaga çagyrdy. Ynha, olaryň türkmen liderine eden ýüzlenmesinden sitata: “Syýasy dissidentleri psihiatrik klinikalarda zor bilen tussag etmek baradaky maglumatlar bizi aladalandyrýar. Bu tejribäni aç-açan ýazgarmagyňyzy we Durdygulyýewiň derrew boşadylmagyny buýurýarys. Bu çynlakaý meselede kömek edeniňiz üçin öňünden sag bolsun aýdýarys". Şeýlelik bilen, habarçymyzyň sözlerine görä, Amerikan kongresmenleriniň (ýa-da başga bir zadyň) ýüzlenmesi täsir etdi.

"Doýçe welle"

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....