Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenabat şäherinde häkimiýetler aktiwistiň garyndaşlaryny yzarlaýarlar.

https://www.youtube.com/watch?v=i2hDaXWha1g&ab_channel=TurkmenHelsinkiFond

Türkmenabat şäherinde häkimiýetler aktiwistiň garyndaşlaryny yzarlaýarlar.

Ol Türkiýede hoşlaşyk wideosyny ýazga aldy.

13-nji aprelde Türkmenistanyň Türkmenabad şäherinde ýaşaýan 36 ýaşly aktiwist Zarina Ahtymowanyň garyndaşlaryna Daşary işler ministrliginiň işgärleri gelip, garry ene-atasyna we uly gyzyna çynlakaý basyş edip başladylar. Bu ýere gelenler Zarinanyň sosial u lgamlarda eden çykyşlaryny görkezdiler we dürli yzarlamalar bilen haýbat atyp, 74 yaşly kakasy Ahtyamow Kyarim Matýulowiçi ýürek keseline duçar etdiler.

Türkmen Helsinki Fonduna ugradan hatynda ol şeýle ýazýar: “Olar gygyrýardylar, gyzyňyz terrorçylyk topary bilen baglanşykly, ol ýerden çyksyn, bu gowy topar däl. Uly gyzym maňa hakykaty aç-açan aýtmagy bes etmek üçin yzygiderli hat ýazýar. Görnüşi ýaly, ilki olaryň ýanyna öý administrasiýasynyň işgärleri, soň polisiýa işgärleri gelip, “daşary ýurt oppozisiýasynyň” gepleşiklerine we hereketlerine gatnaşmagy bes etmegimi talap edip, tussag ediljekdigi bilen haýbat atýarlar”.

Ahtymowa 2006-njy ýylda Türkiýä göçüp geldi, birnäçe wagtdan soň bir türk raýaty bilen durmuş gurdu we iki sany çagasy doguldy. 2010-njy ýylda pasporty ogurlandy, türk polisiýasy bu hakykaty ýazga aldy we şahadatnama berdi. Zarina pasportynyň bir nusgasyny saklady. Resminamalaryny gaýtadan dikeltmek üçin mesele ýok ýaly, beýleki ýurtlarda müňlerçe adamyň edişi ýaly konsullyga baryp gaýtmaly. Emma ýok. Konsullyga onlarça gezek baryp gören Zarina, 12 ýyl bäri oňa bu hukugy inkär edýän Stambuldaky konsullyk işgärleri bilen ýeke özi söweşýär.

"Ine, şeýdip meni aktiwist bolmaga mejbur etdiler" -diýip, bize beren interwýusynda gürrüň berdi. "Türkmenistandaky garyndaşlarymy yzarlaýarlar, sebäbi men DVT-de aktiwist boldum we meniň ýaly ýönekeý raýatlaryň problemalary barada aç-açan gepläp başladym. " Daşary işler ministrliginiň işgärleri sebäpli kakasynyň ýürek agyryly bolmagy, sabrynyň soň damjasy bolup wideo habaryny ýazdy.

“Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky konsullyklary barada” kanuna laýyklykda olaryň wezipeleri raýatlaryň bozulan hukuklaryny dikeltmek üçin çäreleri görmegi öz içine alýar. Şeýlelik bilen, Türkmenistanyň Moskwadaky Baş konsu llygynyň web sahypasynda ýerleşdirilen maglumatlardan görnüşi ýaly, Türkmenistanyň raýatlary belli bir resminamany dikeltmek / almak meselesini çözmek üçin Russiýadan gitmezden konsullyk bilen şahsy habarlaşmak ýeterlikdir.

Hususan-da, Türkmenistanyň raýatynyň watanynda ýaşaýan döwri üçin maşgala ýagdaýy barada şahadatnama almak.

Emma Stambuldaky Türkmenistanyň Baş konsullygynyň web sahypasynda beýle maglumat ýok.

Ýokardaky we başga-da ýüzlerçe wakanyň görkezilişi ýaly, aslynda bu edara beýle hyzmatlary bermeýär. Türkiýedäki türkmen diasporasy bilen russiýadakylaryň arasynda näme tapawut bar, näme beýle diskriminasiýa? Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi, ýokary gurama hökmünde näme üçin raýatlary bilen baglanyşykly beýle kanuny boşluga ýol berýär? Netijede, maşgala ýagdaýynyň ýekeje şahadatnamasy konsullyk işgärleri bilen köp çaganyň enesiniň arasynda gapma-garşylyga sebäp boldy. Bu ýeke-täk ýagdaý däl.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Gaznasy

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.