Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Gonamçylygyň ýerinde täze jaýlar.

Gonamçylygyň ýerinde täze jaýlar.

Aşgabadyň günorta çetinde, Garadamakda, garyndaşlarynyň we dostlarynyň jaýlanan obasyna ýanaşyk gonamçylygyň çäginde 150 gatly binanyň gurulmagyna garşy ýaşaýjylaryň asuda demonstrasiýasy bolýar.

Ýaşaýjylaryň biriniň aýtmagyna görä, bu waka bir aýdan gowrak wagt bäri dowam edýär. Gurluşygyň öňüni almak kararyna gelen ýaşulular geňeşiniň wekilleri şäheriň häkiminiň kabulhanasyna gitdiler, ýöne olara hemme zadyň kanunydygyny we jaýyň guruljakdygyny aýtdylar.

Gonamçylyk bilen baglanyşykly mesele häzirki wagtda obanyň çäginiň şäher çäklerine girizilmegi we 90-njy ýyllara çenli Garadamak Aşgabat şäheriniň Leningrad kollektiw fermasynyň bir bölegi bolmak bilen ýüze çykdy. Mundan başga-da, Sowet döwründen tapawutlylykda gonamçylyk ýapylandan soň 25 ýyllap öz territoriýasyny ulanmaga rugsat berilmedik mahaly, garaşsyz Türkmenistanda gorap saklamak döwri 15 ýyla çenli azaldyldy.

Şonuň üçin şäher häkimýetleri bu hereketleriň doly kanunydygyna ynanýarlar. Şäher baş müdirliginiň işgärini düşündirişi ýaly, gonamçylyk jaýlamak üçin köpden bäri ýapyk. Şeýle hem, şäher häkimliginiň buýrugy, ýer sürmäge mümkinçilik berýän gorap saklamak döwrüniň geçendigini görkezýär.

Obanyň köne ýaşaýjylary muňa gaty gaharlandylar we bu karary ahlaksyz diýip atlandyrdylar, garyndaşlary henizem diri we aradan çykan ýakynlary üçin ýas tutýarlar, jaýlary ölenleriň jesetleriniň üstünde gurulmagy pikiri bilen ylalaşyp bilmeýärler.

Häkimiýetleriň rehim-şepagatyna garaşman ölen garyndaşlarynyň jesedini başga ýere täzeden jaýlamak kararyna gelenlerem bar. Proteste gatnaşanlaryň biriniň sözlerine görä, ene-atasynyň we doganlarynyň ruhlary bu gonamçylykda ýatyr. Maşgalasynyň her gün bu ýere gelýändigini we paýtagtyň demirgazyk çetinde ýerleşýän Çoganly gonamçylygynda täzeden jaýlamak üçin mazary gazýandygyny gürrüň berdi.

Häkimýetleriň kararyna täsirler dürli-dürli bolýar. Resmi metbugat bu waka barada ýekeje sözem aýtmady. Emma şäher ilaty bu hakykaty işjeň ara alyp maslahatlaşýar we raýatlaryň hemmesi diýen ýaly pidalaryň tarapynda.

Gurluşyk işinde adatça mugt işleýän ýerli raýatlar belent binanyň gurluşygyna gatnaşmakdan ýüz öwürdiler. Paýtagtyň häkimliginiň meýdany arassalamak we ýerleri gurluşyk üçin taýýarlamak üçin esgerleri ulanmakdan başga çäresi ýok.

Işi ýerine ýetirmek üçin ýakyn ýerdäki harby bölümiň esgerleri hem muňa gaty gaharlanýar. Emma, ​​söhbetdeş bolanlarymyzyň aýdyşy ýaly, başga çäresi ýok, buýrugy ýerine ýetirmeli.

Çeşme : Uruş we Parahatçylyk instituty

Iň soňky habarlar

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...