Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

YNSAN HUKUKLARY BARADA BIRLEŞEN MILLETLER KOMISSIÝASY TÜRKMENISTAN HÄKIMÝETLERINE TALAP BILEN ÝÖREDI.

 YNSAN HUKUKLARY BARADA BIRLEŞEN MILLETLER KOMISSIÝASY TÜRKMENISTAN HÄKIMÝETLERINE TALAP BILEN ÝÖREDI.

Y

BMG Adam Hukuklary Geňeşi /AHG / Türkmenistan hökümetini "adam hukuklaryna we esasy azatlyklara, hususan-da söz azatlygyna doly hormat goýulmagyny üpjün etmäge" çagyrdy. Bu, HRC-nyň Ženewadaky 60-njy ýyllyk mejlisinde penşenbe güni agşam kabul edilen kararda beýan edilýär.

Günbatar ýurtlary tarapyndan sessiýa garamak üçin hödürlenen karar gaty, ultimatum äheňde berildi. Ses berişlikde Komissiýanyň agzalarynyň pikirleri düýpgöter tapawutlandy. Taslamanyň kabul edilmegine 53 ýurtdan 25 ýurt ses berdi, ýagny Komissiýanyň agza ýurtlarynyň ýarysyndan azy; garşy - 11 ştat, şol sanda Ukraina; Russiýa we Ermenistan ýaly 17 ýurt saklandy.

Kararda "maglumat azatlygy hukugynyň ulanylmagynyň çäklendirilmegi", "Türkmenistan hökümetiniň etniki ruslara, özbeklere we beýleki azlyklara bilim we iş üpjünçiligi babatynda kemsidiji amallary", "islendik syýasy işjeňligi basyp ýatyrmaga esaslanýan hökümet syýasatlary dowamlylygy" barada alada bildirilýär.". Geňeş ýurduň hökümetini "ähli tussaglaryny derrew we şertsiz boşatmaga" çagyrdy. Türkmenistanda adam hukuklary meselesine 61-nji mejlisinde garamagy dowam etdirmek kararyna geldi.

Konstantin Pribytkow.

ITAR-TASS

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.