Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Diplomatlar Türkmenistany dünýä açarlar.

Diplomatlar Türkmenistany dünýä açarlar.

Dekabr aýynyň ahyrynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow daşary ýurtlarda birnäçe täze ilçihanalaryň we söwda wekilhanalarynyň açylmagyny, şeýle hem, Türkmenistan we onuň başlangyçlary barada bütin dünýä bilmegi üçin ähli diplomatik bölümlerde medeni derejeli ugurlaryny hödürlemegi buýurdy.

Ilki bilen, turbageçirijileriň howpsuzlygy, Merkezi Aziýa sebitinde we Hazar deňziniň ýurtlaryndaky hyzmatdaşlygy we Günorta-Gündogar Aziýa we Latyn Amerikasy ýurtlary bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek boýunça halkara kepillikleri baradaky türkmen teklibi barada gürleşýäris. Türkmen lideri ýurduň ilçihanalarynyň we halkara guramalardaky wekilhanalarynyň işini “ep-esli” güýçlendirmek isledi.

Açyklyga tarap ilkinji ädim Daşary işler ministrliginiň “Türkmenistanyň daşary syýasaty we diplomatiýasy” çärýeklik žurnalynyň neşir edilmegi bolar. Berdimuhammedow 2007-nji ýylda häkimiýete gelenden soň awtoritar mirasy bolan ýapyk ýurt bolan Türkmenistana ünsi çekmegiň zerurlygy barada gürläp başlady. Öňki prezident Saparmyrat Nyýazowdan tapawutlylykda, täze prezident demokratik ýörelgeleri yglan edip, ýokary halkara platformalarynda çykyş edip başlady.

Aşgabat şäheriniň aklawçysy “açyk gapy” syýasatyny yglan edensoň, häkimiýetleriň ýurdy daşarky dünýäden mümkin boldugyça ýapmagy dowam etdirýändigini aýtdy. Mysal üçin, Türkmenistanda daşary ýurtlular üçin berk wiza düzgüni bar we gelýän syýahatçy ýurduň içinde erkin gezip bilmeýär. Şeýle hem türkmen wizasyny almak isleýän watandaşlarymyz üçin aýdylmadyk çäklendirmeler bar.

Söhbetdeşlikde Türkmenistanyň Russiýadaky ilçihanasynyň dürli bahana bilen öňki raýatlara wiza bermändigi aýdylýar. Aklawçy: "Ilçihanalarymyza wiza bermek tertibini şeýle bir çylşyrymlaşdyrmak barada görkezme berlen ýaly, hiç kim Türkmenistana gaýdyp gelmek islemeýär" -diýdi.

Daşary işler ministrliginiň bir işgäri, prezidentiň teklip eden çäreleriniň üstünlikli boljakdygyna ynamly däl. "Dünýä ýurt barada has köp maglumat almaz, sebäbi ilçihanalarymyzda medeni baglanyşyklar peýda bolýar" -diýdi diplomat adynyň aýdylmazlygy şerti bilen. Şeýle hem, milli guramanyň sebit habarçysy Türkmen Döwlet Habarlary goldaw berdi. Ol Daşary işler ministrligine meseläni çözmegiň iň ýönekeý ýoluny: Türkmenistanda dünýä agentliklerinden we teleýaýlym kanallaryndan žurnalistleri akkreditasiýa etmegi teklip etdi. "Olar biz hakda ýazarlar" -diýdi.

http://iwpr.net/ru/report-news

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“