Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

“AeroSwit”: Türkmenistanyň häkimiýetleri wekillere garşy açyk repressiýalara başlady.

“AeroSwit”: Türkmenistanyň häkimiýetleri wekillere garşy açyk repressiýalara başlady.

“AeroSwit” -iň metbugat gullugy tarapyndan şu gün ýaýradylan beýanata görä, Türkmenistanyň häkimiýetleri “AeroSwit” -iň Türkmenistanyň çägindäki işini petiklemekden, awiakompaniýanyň wekillerine garşy aç-açan repressiýa geçmäge başladylar.

Şeýlelikde, beýannamada Aşgabat howa menzilinde serhet gullugynyň şu gün Bakuwdan üstaşyr geçip, Kiýewe barýan awiakompaniýanyň bir işgäri tussag edilendigi bellenilýär. Kompaniýanyň metbugat gullugynyň habaryna görä, “AeroSwit” işgärine düşündiriş bermezden Türkmenistanyň çäginden çykmak gadagan edildi.

Mundan başga-da, şu gün, 9-njy iýunda, ýerli häkimiýetler tarapyndan başlanan AeroSwit-iň türkmen wekilhanasynyň meýilleşdirilmedik gözden geçirmesi üçünji gün dowam edýär.

Kompaniýanyň özünde, özüne şeýle üns berilmegi, Ukrainanyň Döwlet awiasiýa administrasiýasy tarapyndan türkmen gatnawy - "Türkmenhowaýollari" döwlet milli gullugy tarapyndan uçuşlaryň amala aşyrylmagyna gadaganlyk girizilmegi bilen baglanyşykly.

Döwlet awiasiýa gullugynyň 30-njy maýda türkmen tarapyna iberilen telegrammasyna görä, Ukrainanyň kazyýet edaralarynyň kararlary bilen baglanyşykly türkmen gatnawçylarynyň uçuşlary 3-nji iýundan togtadyldy. Şeýle karar beren Kiýew sebitiniň Ykdysady kazyýeti, türkmen tarapynyň geçen ýylyň mart aýyndan bäri dowam edip gelýän ukrain howa ýollarynyň petiklenmegini togtatmandygyny öňe sürdi. Döwlet awiasiýa administrasiýasy ikitaraplaýyn hökümetara şertnamalarynyň türkmen tarapy tarapyndan ýerine ýetirilmegi bilen baglanyşykly degişli çäreleri görmedi.

2005-nji ýylyň mart aýyndan başlap, Türkmen tarapy ukrain howa ýollary tarapyndan alnan manatlara (Türkmenistanyň milli walýutasy) transport söwdasyndan dolanyşygyny bes etdi we AeroSwit-iň Türkmenistandaky işini düýbünden ysmaz edýän beýleki çäklendirmeleri girizdi. Şeýle hereketler bilen Türkmen tarapy Ukrainanyň we Türkmenistanyň hökümetleriniň howa transport pudagynda hyzmatdaşlyk baradaky şertnamalaryny bozdy.

Şunuň bilen baglylykda, 2005-nji ýylyň 21-nji noýabrynda Ukrainanyň Döwlet awiasiýa administrasiýasy türkmenleriň bellenen gatnawçysynyň yzygiderli gatnawlaryny togtatdy. Şol bir wagtyň özünde Döwlet awiasiýa gullugy, türkmen howa ýollarynyň hepdede bir gezek şenbe güni amala aşyrylýan uçuşlary üçin bir gezeklik rugsatnama berdi.

RBK-Ukraina.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....