Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Nyýazow tutuş ýurt boýunça gizlin wideo kameralary oturtmagy buýurdy.

Nyýazow tutuş ýurt boýunça gizlin wideo kameralary oturtmagy buýurdy.

Janyna kast etmek synanyşygyndan soň görlüp-eşidilmedik howpsuzlyk çäreleri gören Türkmenistanyň ömürlik prezidenti Saparmyrat Nyýazow, diňe paýtagtda däl, eýsem beýleki şäherlerde-de wideo gözegçilik enjamlary bilen enjamlaşdyrmak arkaly güýçlendirilmegini isledi.

Sişenbe güni Türkmen teleýaýlymynyň efire berilýän ýygnagynda Nyýazow güýç ministrlerine "Biz hemme zada göz aýlamaly" -diýdi.

"Iki ýarym milliard dollar maýa goýlan elektrik stansiýalary, nebiti gaýtadan işleýän zawod (Türkmenbaşy şäherinde) ... banklar, telewideniýe, radio. Howpsuzlyk enjamlary daş-töweregi gurşap almaly. Hatda çybynyň hem uçýandygyny ýa-da ýokdugyny bilmeli."

Merkezi Aziýanyň iň uly tebigy gaz öndürijisi Türkmenistanda ähli döwlet edaralary uzak wagtlap gije-gündiziň dowamynda goşun goragy astynda we her çatrykda polisiýa öýjükleri bar.

Aşgabat administrasiýasy eýýäm paýtagtda, şol sanda wogzal stansiýasynda we bazarlarda gizlin wideo kameralary oturtdy. Prezidentiň pikiriçe, bu ýeterlik däl.

Nyýazow "Günde 24 sagat köçelerde wideo gözegçilik bar ... we muny giňeltmeli" -diýdi. - "Bu ynamsyzlykdan däl, bulaşyklyk bolmazlygy üçin. Indi iki maşyn çaknyşsa-da ... ýa-da kimdir biri söweşse-de, eýýäm wideo ýazgymyz bar."

Resmi maglumata görä, 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda döwlet baştutanynyň sowutly limuzinine ownuk ýaragly adamlar tarapyndan hüjüm edildi. Şondan soň Aşgabat Nyýazowyň garşydaşlaryna garşy ýokary derejeli kampaniýa başlady.

Ýapyk kazyýet işiniň netijesinde garyndaşlary kast ediş işinde yzarlanandan soň sürgünden Aşgabat şäherine gaýdyp gelen esasy günäkärlenýän, öňki Daşary işler ministri Boris Şyhmyradow ömürlik türme tussaglygyna höküm edildi. Şyhmyradowyň aç-açan boýun almalary döwlet telewideniýesinde tutuş ýurt boýunça ýaýlyma berildi we Ýewropadaky Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk Guramasyna Staliniň döwrüni ýatlatdy.

Günbatar, Türkmenistanyň 64 ýaşyndaky liderini we ýurduň ybadat edýän obýektini ýurduň raýat azatlyklarynyň ýoklugy we adam hukuklarynyň bozulmagy üçin tankytlady.

Reýter.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.