Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Daşoguz welaýatynyň çinowniklary 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky maglumatlary gizlemäge synanyşýarlar.

Daşoguz welaýatynyň howpsuzlyk işgärleri 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky maglumatlary gizlemäge synanyşýarlar.

12-nji sentýabrda, öýlän wagty Daşoguz welaýatyndaky Boldumsaz etrabynyň ýol polisiýa postundan 200-250 metr uzaklykda iki awtoulag çaknyşdy. Awtoulaglaryň biri Daşoguz şäherinde, beýlekisi Köneürgenç şäherinde hasapda durýardy. Çaknyşyk netijesinde awtoulaglar ýoluň gyrasynda agdaryldylar. On ýolagçynyň ýedisi şol ýerde öldi, üçüsi Boldumsaz etrabynyň merkezi keselhanasyna äkidildi.

Adynyň tutulmagyny islemedik bir çeşme: “Ejir çekenleriň biri Köneürgenç şäherine resmi iş sapary bilen ýygnaga barýardy. Şeýle-de bolsa, hassahanada ony gören kärdeşleri ýolbaşçylaryň adyndan oňa iş sapary barada aýtmazlygy maslahat berdiler, munuň şahsy sapardygyny aýtmagy tabşyrdylar. Ýogsam, howpsuzlyk güýçleri tarapyndan sebäpli ýa-da sebäpsiz yzarlanjakdygyny we para talap ediljekdigini aýdýarlar ".

Türkmenistanda adamlar hukuk goraýjy edaralaryň hasabatlarynda atlarynyň agzalmagyndan gorkýarlar: pidalaryň ýa-da şaýatlaryň, kärdeşleriň sanawy bolsun, tapawudy ýok.

Aradan çykanlaryň ýasynda bolanlaryň obadaşlary, kärdeşleri we garyndaşlary häkimiýetleriň, hatda şeýle pursatlarda-da halkdan bolup geçen zatlar barada hakyky maglumatlary gizlemäge synanyşýandyklaryna gaharlandylar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.