Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen türmesinde öldi.

Azatlyk radiosynyň habarçysy türkmen türmesinde öldi.

Radio stansiýasynyň penşenbe güni beren habaryna görä, ABŞ-nyň Aşgabat şäherindäki "Azatlyk" radiostansiýasynyň ştatdan daşary habarçysy Ogulsapar Myradowa içalylyk halkasyny dolandyrmak we izolirlenen Merkezi Aziýa döwletinde nägilelik döretmekde aýyplanyp, türkmen türmesinde aradan çykdy.

Web sahypasyndaky beýanynda radio ýaýlymy 58 ýaşly Myradowanyň garyndaşlarynyň aýdanlaryna salgylanýar. Döwlet howpsuzlyk işgärleriniň penşenbe güni olary azatlyk radiosynyň türkmen gullugynyň habarçysynyň jesedini anyklamak üçin morga çagyrandyklaryny habar berdiler.

"Ölümiň wagty we ýagdaýy entek belli däl" -diýdi.

Türkmen resmileri bu barada maglumat bermekden saklandy.

Halkara adam hukuklary guramasy Amnesty International Myradowanyň gynamalaryň pidasy bolandygyny öňe sürdi we türkmen häkimiýetlerini onuň ölümi barada "düýpli we garaşsyz" derňew geçirmäge çagyrdy.

Myradowa we iki sany türkmen adam hukuklary aktiwisti iýun aýynda tussag edildi. Bularyň üçüsi hem sebitdäki iň uly tebigy gaz eksporty bolan Türkmenistandaky adam hukuklaryna gözegçilik edýän daşary ýurt guramasy bolan Türkmen Helsinki gaznasy bilen baglanyşyklydy.

Awgust aýynda kazyýet olary alty we ýedi ýyl azatlykdan mahrum etdi, ýöne başga bir jenaýat - bikanun ok saklamakda aýyplandylar.

Günbatar adam hukuklary toparlary türkmenleriň ömürlik prezidenti Saparmyrat Nyýazowa açyk hatynda tussaglaryň boşadylmagyny isledi we bu prosesi syýasy we adalatsyz diýip häsiýetlendirdi.

SSSR-iň Respublikalarynyň bir bölegi bolan Türkmenistany 1985-nji ýyldan bäri dolandyran Nyýazow başgaça pikirleri kabul etmeýär we geň şahsy kult bilen gurşalan. Türkmen oppozisiýaçylary we garaşsyz jurnalistler, adatça, sürgünde ýa-da türmede.

Reýter.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....