Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen gudraty dowam edýär.

 Türkmen gudraty dowam edýär.

Hakyky we hyýaly islendik oppozisiýany rehimsiz yzarlamalar, gaz ýataklaryna baý bu döwletiň ekzotik ykdysady syýasaty, lideriniň - Türkmen SSR Kommunistik partiýasynyň öňki birinji sekretary, indi bolsa ömürlik prezidentiň öňünden aýdyp bolmajak hereketleri ýagny, özüni Türkmenbaşy Türkmen kakasy diýip atlandyrýan Saparmyrat Nyýazow köplenç geň galdyrýar. Türkmenistanyň başlygynyň işgärler syýasatyny göz öňüne getirmek üçin, 1991-nji ýylyň oktýabr aýynyň ahyryndan 2004-nji ýylyň maý aýyna çenli ministrler kabinetiniň başlygynyň 60-a golaý orunbasary, 110 ministr, 30 şäher häkimi, 200 döwlet komitetiniň başlygy derejesi deň bolan bölümler we birleşikler çalşyldy diýmek ýeterlikdir.

Türkmenistanyň rus jemgyýetiniň başlygy Anatoliý Fominiň: "Indi ruslary bu ýerden gysyp cykarýarlar. Ruslar gysylansoň, ilatyň ösen bölegi gysylýar. Guramamyz hasaba alynmady. Bize zerurlyk ýok, sebäbi biz jemgyýetiň guramaçylykly bir bölegi. Jemgyýtiň guramaçylykly bölegi bolsa Türkmenbaşy ýaly diktatorlara hemişe garşy durup biler ".

Ahyrynda düşünilmegini islän "Aşgabat gudratlary" barada rus syýasatçylaryň beýany, şeýle hem Russiýanyň döwlet teleýaýlymlarynda bu ýurtda bolup geçýän wakalar baradaky maglumatlar Türkmenistanyň ömürlik baştutanynyň gaharyny getirdi.Resmi taýdan aýdylyşy ýaly "Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi Russiýa tarap ýüz tutup, Türkmenistan barada ýalan maglumatlary ýaýradýan we kanuny bozýan adamlara garşy degişli çäreleri görmegi talap etdi". Indiki etap, "Saparmyrat Nyýazowyň (Türkmenbaşy) hemmelere garşy" kazyýet işine serediljek Ýewropa kazyýetine ýüz tutmagy ähtimal. Hemme zat şeýle owadan başlapdy: "Merkezi Aziýada durnuklylyk adasy", "Kuweýt sebiti", "gülläp ösmegiň altyn asyry".

* * * Türkmenistandaky ruslar medeniyetli hukuk meýdanynyň daşynda ýaşaýarlar. “Vesti.ru” -nyň habaryna görä, Adam hukuklary boýunça ýerine ýetiriji Wladimir Lukin rus dilinde gürleýän raýatlaryň Türkmenistandaky ýagdaýy barada şeýle düşündiriş berdi. Onuň sözlerine görä, ruslaryň goşa raýatlykdan mahrum edilmegi, köp adam täze kanun kabul edilmezden ozal alandygyna garamazdan, adam hukuklarynyň gödek bozulmagydyr.

Adam hukuklary boýunça ýerine ýetiriji, takmynan 70 000 rus dilli raýatyň ýaşaýan Türkmenistanda rus mekdeplerinde okatmagyň düýpgöter azalandygyny, rus telewideniýesinde wekilçilik edilmeýändigini, watandaşlarymyzyň öz jemgyýetçilik guramalaryny döretmäge hukugynyň ýokdugyny ýatlatdy.

Lukin, Russiýanyň Daşary işler ministrliginiň ýagdaýy üýtgetmek üçin tagalla edýändigini, ýöne onuň pikirine görä şu wagta çenli başa barmandygyny aýtdy.

Ismail Jafarow.

Rossiyskiýe vesti, WPS.

Iň soňky habarlar

Как нелегитимные президенты Туркменистана захватывали власть./Konstitusiýa ynam galmady!!!
Как нелегитимные президенты Туркменистана захватывали власть./Konstitusiýa ynam galmady!!!
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Migrant işçileriň maşgalalaryndan türkmen çagalarynyň hukuklarynyň bozulmagy.
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Никого не удивляет разложение системы образования./Sowatsyzlaşmagyň syýasatyna hiç kim geň galmaýar2
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Azatlyk Radiosy:“Konstitusiýanyň ähli düzgünlerini bozup, ata häkimiýeti öz ogluna geçirdi” Hajyýew
Туркменистан: через манкуртизацию к диктатуре/Bilim Syýasatymy ýa-da Mankurtlaşdyrylan Nesil? Часть1
Туркменистан: через манкуртизацию к диктатуре/Bilim Syýasatymy ýa-da Mankurtlaşdyrylan Nesil? Часть1