Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Aýal tussaglaryň ýene bir gozgalaňy.

Aýal tussaglaryň ýene bir gozgalaňy.

16-njy oktýabrda, "Aýallar koloniýasyndaky tolgunyşyklar" makalasynda DZ-K / 8 aýallar koloniýasynda tussaglaryň arasynda bidüzgünçilikleriň bolandygyny habar berdik. Indi bolsa täze tolgunyşyklar bolup, koloniýanyň başlygy Hatyja Hojaýewanyň işinden aýrylmagyna sebäp boldy.

Daşoguz aýallar koloniýasy bolan DZ-K / 8-de belli bir wagta çenli uzak wagtyň dowamynda ösen öz hakykaty we tertibi bardy. Adaty ýaşaýyş şertleri ol ýerde hiç wagt bolmasa-da, jeza möhletini ýerine ýetirýän aýallar özleri üçin has amatly şertleri döretmäge mümkinçilik tapdylar (elbetde pul garşylygynda). 2006-njy ýylyň Gurbansoltan aýynda Aşgabat jeza ýerine ýetiriş bölüminde (JÝÝ) öň işlän Hatýja Hojaýewa DZ-K / 8-iň başlygy boldy we şol günden başlap tussag edilen aýal-gyzlaryň durmuşynda üýtgeşmeler başlandy. “Hojaýyn” - tussaglar koloniýanyň başlygyna şeýle diýýärler, iş döwrüniň ilkinji günlerinden başlap, bar bolan ýagdaýy täzeden gurup başlady.

Bu ugurdaky ilkinji çäreler koloniýadaky neşe serişdeleriniň we alkogolly içgileriň söwdasyna degişlidir. Olaryň paýlanmagyna garşy gaty berk söweşde Hojaýewa üstünlik gazanmagy we koloniýada neşe serişdeleriniň ulanylmagyny doly ýok etmegi başardy. Tussaglaryň pikiriçe, käbir aýallar hatda neşekeşlikdenem gutulmagy başardylar. Indiki ädim türme işgärleriniň tussaglardan we olaryň garyndaşlaryndan para ýygnamagyny bes etmekdi.

Hil taýdan iýmiti gowulandyrmak synanyşyklary boldy. Naharhanada ogurlyk we azyk söwdasy bes edildi. Iýmit öňküsinden has köp dürli we ýokary hilli boldy. Emma, ​​muňa garamazdan, tussaglaryň hemmesi üçin ýeterlik iýmit ýok we olaryň köpüsi öňküsi ýaly ýeterlik derejede iýmitlenmeýär. Soňra täze başlyk öz pozisiýasyny deňleşdirmek isleýän tussaglaryň arasyndaky deňsizligi ýok etmegi maksat edinýär. Garyndaşlary tarapyndan ýeterlik derejede üpjün edilen we garyndaşlary asla gelmeýän we şoňa görä-de hiç hili kömek etmeýän tussaglaryň deň şertlerde bolmagy üçin H.Hojaýewa täze düzgünler girizdi. Muňa garamazdan, beýlekileriň ikisine-de durmuşy aňsatlaşdyrmady. Koloniýanyň çäginde nahar bişirmegi gadagan etdi, gol astyndakylara ähli tamdyrlary (çörek bişirmek üçin milli peçleri) sökmegi we tussaglardan elektrik peçlerini almagy buýurdy. Gadagan edilen önümleriň sanawy düzüldi, olar: çig et, ownuk et, makaron, galla, kartoşka, däne önümleri, kädi, sogan, un, ýumurtga we ş.m. Nahar bişirmegi talap edýän iýmitleriň hemmesi diýen ýaly.

Her gezek düzgünler has berkleşende, diňe naharhanada iýmäge rugsat berilýärdi we hemme zatdan diňe bir ätiýaçlyk içki eşik we bir köýnek almaga rugsat berilýärdi. Şeýle hem ýyly daşky eşikler hem gadagan edildi. Koloniýanyň başlygynyň wada berşi ýaly, tussaglara zerur zatlaryň hemmesi ýakyn wagtda berilmelidi, ýöne ol beren wadasyny ýerine ýetirmedi we gyşyň öňüsyrasynda aýallar ýyly eşiksiz galdylar. Tussaglara hatda 6-njy oktýabrda ýurtda bellenilýän Aşgabat ýer titremesinde ölenler üçin Hatyra gününi bellemäge-de rugsat berilmedi. Tussaglaryň aýdyşy ýaly, H.Hojaýewa hatyra üçin taýýarlanan stollary hem hut özi agdardy.

Amnistiýadan soň tussaglaryň ýagdaýy hasam erbetleşdi. Meýletin tabşyrylmadyk zatlary garawullar - esgerler alyp, soň ulaga mündürip, näbelli tarapa alyp gitdiler. Kimde gadagan edilen zatlar (goşmaça eşik, kosmetika ýa-da iýmit bolsun) bar bolsa 15 gün jeza kamerasyna (ŞIZO) ýerleşdirildi. Bu, 11-nji noýabra çenli dowam etdi, haçan-da bir uly wakadan soň, gadagançylyklardan, gündelik gözleglerden we jezalardan ýadaw aýallaryň sabyrlylygy gutarýança.

11-nji noýabrda agşam, senagat zolagynda işleýän aýallar iş gününden soň kazarmalaryna gaýdyp geldiler we aşakdaky wakany gördüler: açyk we boş gap-gaçlar we olara degişli süýtli gaplar ýerde ýatyrdy; düşek we zatlar kazarmanyň hemme ýerine ýaýradylypdyr, düşegiň gapdalynda kimdir biriniň peşew eden garpyz paçagy bardy we aýallaryň çagalarynyň suratynda gözünüň birinde çilim söndürülipdir. Bu gadagan edilen zatlary we önümleri konfiskasiýa etmek tabşyrylan esgerler tarapyndan edildi. Gaty gaharlanan aýallar gohlamana başladylar. Olara goňşy kazarmadan aýallar hem goşuldy. Olar koloniýanyň ýolbaşçysynyň işinden aýrylmagyny, şeýle hem Hojaýewanyň girizen ähli düzgünleriniň ýatyrylmagyny islediler we jezalandyrylan aýallaryň jeza kamerasyndan boşadylmagyny islediler. Tizara aýal-gyzlary köşeşdirmäge synanyşan, bu hili hereketler üçin görkezme bermändigini, günäkärleriň tapyljakdygyna we jezalandyryljakdygyna, ýaşaýyş şertleriniň öňküsi ýaly has ýeňilleşjekdigine ynandyrmaga synanyşan Hojaýewanyň özi ähli serkerdeler bilen kazarma geldi.

Ynandyrmak we wada bermek bilen nämede bolsa aýallary köşeşdirmegi başardy.

Emma ertesi gün esgerler ýene gözleg bilen kazarmalara geldiler. Indi koloniýanyň aýallarynyň hemmesi gaharlandy. Koloniýanyň başlygynyň işini gaýtarjakdyklary barada köpçülikden haýbat atyldy. Goh-galmagal şeýle bir güýçli boldy welin, koloniýanyň golaýynda ýaşaýanlar näme bolýar diýip soradylar?. Tussaglaryň talaplary öňküsi ýalydy. Hojaýewa gelensoň, tussaglar ýüzlerini ýaglyk bilen örtüp, ýumruklary bilen hüjüm edip başladylar. Aşgabatdan we Daşoguzdan hukuk goraýjy edaralaryň ähli wekiliýeti bilen şu ýere gelen koloniýanyň öňki başlygy Guwanç Durdyýew hem muňa goşuldy-ýeri gelende aýtsak, aýallar ony şatlyk bilen garşy aldylar we koloniýanyň başlygy wezipesine bellenilmegini islediler - Hojaýewa howp zonasyndan ýuwaşlyk bilen çykarylýança - aýallaryň ünsüni sowdy. Diňe onuň kömegi bilen tussaglary köşeşmäge we kazarmalaryna dolanmaga yrdylar. Koloniýanyň başlygy 3 günüň içinde çalşyldy. Aşgabat JÝÝ-iň öňki işgäri Olga Meredowna Hojaýewanyň ýerine bellendi (familiýasyny anyklamak başarmady). Işe bellenenden soň, koloniýada yzygiderli gözlegler we zatlaryny ele salynmagy bes edildi, ýöne başga bir düzgün girizildi - indi her bir tussag öýden her 36 günden bir gezek 25 kg-dan köp bolmadyk 1 bölek azyk alyp biler we aýda bir gezek bir posylka.

TIPÇ.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.