Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenistanyň howpsuzlyk güýçleri Türkiýede ýaşaýan aktiwistiň kämillik ýaşyna ýetmedik ogluny tarapdarlyk etmäge synanyşdy.

Türkmenistanyň howpsuzlyk güýçleri Türkiýede ýaşaýan aktiwistiň kämillik ýaşyna ýetmedik ogluny tarapdarlyk etmäge synanyşdy.

Jemgyýetçilik aktiwisti Dürsoltan Taganowa howpsuzlyk gullugynyň ýakynda Türkmenistanyň Lebap welaýatynda ýaşaýan kämillik ýaşyna ýetmedik ogluny özlerine tarapdarlyk etmäge synanyşygy barada habar berdi.

Taganowanyň sözlerine görä, Täze ýyldan öň, Türkmenabat şäherindäki 19-njy orta mekdebiň 6-njy synp okuwçysy, 12 ýaşly ogly Firuz Taganow zawuç Haýtgül Jumaýewanyň otagyna çagyryldy. Ol ýerde iki adam bardy: biri uzyn, inçe, garaýagyz, beýlekisi saryýagyz, daýaw. Okuwçynyň adyny soranlaryndan soň, ejesi hakda sorap başladylar: ogluna jaň edýärmi, pul iberýärmi we ş.m. Söhbetdeşligiň ahyrynda olar "dost" bolmagy teklip etdiler. Taganowa "dostluk" arkaly, belli bolşy ýaly, wagtal-wagtal olara ejeleri we synpdaşlary hakda maglumat bermek barada ylalaşygy aňladýandygyny belleýär. Firuzyň beýleki klasdaşlary beýle "gepleşiklere" çagyrylmady.

Şol gün Firuzuň daýzasy mekdebe çagyryldy we Dürsoltan bilen aýrylyşan Firuzyň kakasynyň maşgalada saklanyp galan ähli resminamalarynyň nusgalaryny bermegini talap etdi. Firuza berlen soraglar ýaly soraglar öňki gaýynatasyna jaň edilende soraldy.

Aktiwistiň pikiriçe, "bu adamlary görenden soň, mekdebiň zawujy Firuza käýinip başlady we eger-de garşylyk görkezse, ony otagynda duşuşan polisiýa işgärlerine tabşyrjakdygyny" aýtdy.

Şeýle "gepleşiklerden" soň Firuz agyr ýagdaýa düşdi we diňe fewral aýynyň başynda bolup geçen zatlary garyndaşlaryna aýtmak kararyna geldi.

Mundan başga-da, geçen hepde näbelli bir adam, onuň erkek jigisi 10-njy mekdebiň okuwçysy, 16 ýaşly Serdaryň mugallymlaryndan biriniň şahsy belgisine jaň edip, Serdaryň bu mekdebiň okuwçysydygyny ýa-da ýokdugyny anyklap, telefony öçürdi.

Indi Dürsoltanyň Türkmenistanda bolan garyndaşlary aktiwisti häkimiýetleriň rahat goýmaýandyklary üçin günäkärleýärler.

Stambulda ýaşaýan Dürsoltan Taganowa raýat işjeňligi bilen tanalýar. Onuň “Tik-Tok” sahypasy bar we adyny gizlemezden, türkmenleriň hukuklaryny goramak bilen baglanyşykly möhüm meseleler boýunça ýaşlar bilen yzygiderli wideo gepleşikleri geçirýär. Onuň ýaýlymlary ýüzlerçe diňleýjini, käte 500 adama çenli ýygnaýar. Bu meşhurlyk, türkmen häkimiýetleriniň aladasyny döredýär.

Hökümete tarapdar ulanyjylar tarapyndan, internet arkaly oňa garşy haýbatlar we kemsitmeler, şol sanda öý salgysyny tapmak we öldürmek bilen haýbat atylýar. Birnäçe gezek sosiýal ulgamlarda mertebesini peseldýän galp suratlar ýerleşdirildi. Ýakynda, onuň adyndan telefon belgisi görkezilen galp kanal döredildi.

Dürsoltanyň ogly 2011-nji ýylda işe gitmek üçin Türkiýä gideninde bäbeklikde kakasynyň we enesiniň hossarlygynda galypdy. Taganowa: "Rejimi tankytlamaga başlamagymyň bir sebäbi, Türkmenistana baryp oglumy erkin baryp görmeklikdi" -diýdi.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“