Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

TIPÇ-den maglumat habary.

TIPÇ-den maglumat habary.

17-nji dekabrda meşhur ekolog we jemgyýetçilik aktiwisti Andreý Zatoka Daşoguzda tussag edildi. Ol şol gün Aşgabada, ertesi gün bolsa Moskwa uçmalydy.

Bilşimiz ýaly, jemgyýetçilik tertibini bozandygy üçin tussag edildi. Tutulmagyň hakyky sebäpleri belli däl, ýöne munuň Türkmenistanda raýat jemgyýetiniň wekillerine edilýän basyşyň ýene bir hakykatydygy äşgärdir.

A.Zatoka garaşsyz Türkmenistanda jemgyýetçilik hereketini esaslandyryjylaryň biri, birnäçe ýyllap Daşoguz ekologiýa klubynyň egindeş başlygydy. Bu jemgyýetçilik guramasy 1992-nji ýylyň dekabrynda hasaba alyndy we 2003-nji ýylda kazyýetiň karary bilen ýatyryldy.

Tutulmagyň Ýewropada we Amerikada täze ýyl baýramçylygynyň öňüsyrasynda amala aşyrylandygy bellärliklidir. Bu tejribe, halkara jemgyýetçiliginiň täsiri giç bolar ýa-da asla bolmaz diýen umyt bilen türkmen aňtaw gullugy tarapyndan ulanylýar.

Farid Tuhbatulin

TIPÇ başlygy.

Iň soňky habarlar

Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.