Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Pensiýa ýerine tiz kömek

Pensiýa ýerine tiz kömek

"NW" habarçysy Oraz Saryýewiň pikiriçe, Türkmenistan Respublikasynyň ilatynyň arasynda howsala höküm sürýär, bu häkimiýetleriň pensiýa töleglerini we maýyplyk töleglerini düýpgöter azaltmak baradaky karary sebäpli ýüze çykýar.

Aljyraňňylyk ýanwar aýynyň başynda, ýerli bank şahamçalary Durmuş üpjünçiligi ministrliginiň görkezmesi esasynda pensiýa tölemegi bes edensoň başlandy we bu guramanyň işgärleri häzirki ýagdaýy wagtlaýyn diýip atlandyrdylar we muny ýurduň prezidentiniň karary hökmünde düşündirdiler. Şol günler resmiler töleg tölemezligiň hasaplamalardaky öňki ýalňyşlyklar sebäpli ýüze çykandygyny we bu ýalňyşlyklar ýok edilenden soň dowam etjekdigini öňe sürdüler. Şeýle-de bolsa, birnäçe hepdeden soň ýagdaý gowulaşmady. Munuň tersine, döwletiň lideri S.Nyýazow geçen hepde Türkmen telewideniýesinde çykyş edip, Sowet döwründen bäri pensiýalaryň köp tölenendigini tassyklady, ýöne indi tertip-düzgün dikeldiler. Prezidentiň pikiriçe, bu takmynan iki aý dowam etmeli.

Türkmenbaşynyň haýsy buýrugy göz öňünde tutýandygy barada "NW" birnäçe gezek habar berdi. Türkmenistandan dürli çeşmelerden alnan maglumatlara görä, prezidentiň bu çykyşyna täsir pensionerleriň we olaryň maşgalalarynyň arasynda howsala artdyrdy. Prezidentiň pikiriçe, uly ýaşly çagalary bolan we iş tejribesini resmileşdirip bilmeýänler pensiýalaryndan doly mahrum bolýarlar: şol bir wagtyň özünde erkekler üçin 25 ýyl, aýallar üçin 20 ýyl hyzmat etmeli senenama usuly bilen hasaplanmaýar we anyk: başgaça aýdylanda, "Nyýazowyň" - hepdäniň diňe iş günlerini, dynç alyş günlerini, hassalyk günlerini, dynç alyş we ş.m. öz içine alýar.

Duşenbe güni merkezi türkmen telewideniýesi Sosial üpjünçilik ministriniň çykyşyny ýaýlyma berdi. Ministriň sözlerine görä, özgertmeleriň netijesinde 100,000-den gowrak pensioner pensiýa tölemekden saklandy, 200,000-den gowrak pensiýa azaldy. Sosial bölümiň ýolbaşçysynyň hasabaty muny tassyklady,

hyzmatyň iň pes dowamlylygynyň Türkmenbaşynyň ozal aýdyşy ýaly kesgitlenjekdigini, türkmen lideriniň täze pikirlerine görä, şol pensionerlere, maýyplara, döwlet ozal tölän ýeňillikleriň tölenmejekdigini, soňky iki ýylyň artykmaçlygy indi talap ediler we ş.m.

Lebap welaýatynyň sosial üpjünçilik bölümleriniň biriniň çeşmesi NW habarçysy Oraz Saryýewe bu ugurdaky sosial bölümleriň işgärleri pensiýa bermekden gorkýarlar, sebäbi, S.Nyýazowyň çykyşyndan soň pensiýa baradaky degişli kanunyň çykarylandygyna garamazdan, artykmaç tölemek meselesi ýüze çykan halatynda jogapkärleri jezalandyrjakdygyna söz beren Türkmenbaşyny gaharlandyrmakdan gorkýarlar. Saglygy goraýyş ministrliginiň çeşmesi hem öz gezeginde tiz kömek ulaglarynyň mümkin boldugyça sosial üpjünçilik bölümlerinde nobatda durmagyny dowam etdirýändigini aýtdy, sebäbi mümkin boldugyça, nägilelik bildirmäge we işgärlerden pul almaga synanyşýan garry we maýyplaryň arasynda ýürek agyrylary we beýleki çynlakaý saglyk problemalary ýygy-ýygydan bolýar. Mundan başga-da, "NW" habarçysynyň sözlerine görä, beýleki bölümler: Içeri işler ministrligi we Milli howpsuzlyk ministrligi sosial üpjünçilik bölümleriniň ýanyndaky ýagdaýa gözegçilik edýär.

W. Wolkow, O. Saryýew.

"Doýçe Welle".

Iň soňky habarlar

ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ОБСЕ и Туркменистан:Откажитесь от двойных стандартов/Iki ýuzliligi ýok etmeli.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy giňeltmeli däldir.  Döwlete degişli bolmadyk Halkara jemgyýetçilik guramalarynyň ýüzlenmesi.
ÝHHG, ýurtda adam hukuklary babatynda hakyky ösüş gazanylýança Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy...
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....