Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Ynsan hukuklaryny goraýjylar Ýuşenkodan Türkmenistany demokratiýalaşdyrmaga kömek soraýarlar.

 Ynsan hukuklaryny goraýjylar Ýuşenkodan Türkmenistany demokratiýalaşdyrmaga kömek soraýarlar.

Ukraina Türkmenistanda adam hukuklarynyň goralmagyna, hukuk goraýjy edaralaryň we demokratiýalaşmagyna goşant goşmalydyr. “Doýçe Welle” habar gullugynyň habaryna görä, Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasy Ukrainanyň prezidenti Wiktor Ýuşenkoga açyk hatda şeýle ýüz tutdy.

W.ÝUŞHENKO dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň birine sapar edýär, adam hukuklaryny goraýjylar öz hatlarynda ýazýarlar. Olaryň pikiriçe, Türkmenistanda adam hukuklary bilen baglanyşykly katastrofiki ýagdaý ösdi, ähli syýasy azatlyklar diýen ýaly ýok edildi we raýat jemgyýeti kem-kemden ýok edilýär. Adam hukuklaryny goraýjylaryň pikiriçe, 1990-njy ýyllaryň ahyryndan bäri özüni bikanun prezident diýip yglan eden Saparmyrat NYÝAZOW häkimiýeti ele geçirdi. Şol sebäpden, Ukrainanyň täzelenen mämişi rewolýusiýasynyň Aşgabat bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirmek synanyşyklaryna geň galýarlar. Türkmen adam hukuklaryny goraýjylar Ukrainany, Merkezi Aziýa ýurtlaryny demokratiýalaşdyrmak meseleleriniň esasy rol oýnajak Türkmenistana garşy täze syýasaty işläp düzmäge çagyrýarlar.

UNIAN-yň ozal habar berşi ýaly, W. Ýuşenkonyň Türkmenistana sapary 22-23-nji mart aralygynda meýilleşdirilýär. Ukrainanyň prezidentiniň metbugat sekretary Irina GERAŞENKO-nyň sözlerine görä, W. Yuşenko bilen Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat NYÝAZOW-yň arasyndaky gepleşikleriň esasy mowzugy energiýa taslamalary meselesi bolar.

Unian

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....