Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Ynsan hukuklaryny goraýjylar Ýuşenkodan Türkmenistany demokratiýalaşdyrmaga kömek soraýarlar.

 Ynsan hukuklaryny goraýjylar Ýuşenkodan Türkmenistany demokratiýalaşdyrmaga kömek soraýarlar.

Ukraina Türkmenistanda adam hukuklarynyň goralmagyna, hukuk goraýjy edaralaryň we demokratiýalaşmagyna goşant goşmalydyr. “Doýçe Welle” habar gullugynyň habaryna görä, Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasy Ukrainanyň prezidenti Wiktor Ýuşenkoga açyk hatda şeýle ýüz tutdy.

W.ÝUŞHENKO dünýäniň iň ýapyk we repressiw ýurtlarynyň birine sapar edýär, adam hukuklaryny goraýjylar öz hatlarynda ýazýarlar. Olaryň pikiriçe, Türkmenistanda adam hukuklary bilen baglanyşykly katastrofiki ýagdaý ösdi, ähli syýasy azatlyklar diýen ýaly ýok edildi we raýat jemgyýeti kem-kemden ýok edilýär. Adam hukuklaryny goraýjylaryň pikiriçe, 1990-njy ýyllaryň ahyryndan bäri özüni bikanun prezident diýip yglan eden Saparmyrat NYÝAZOW häkimiýeti ele geçirdi. Şol sebäpden, Ukrainanyň täzelenen mämişi rewolýusiýasynyň Aşgabat bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirmek synanyşyklaryna geň galýarlar. Türkmen adam hukuklaryny goraýjylar Ukrainany, Merkezi Aziýa ýurtlaryny demokratiýalaşdyrmak meseleleriniň esasy rol oýnajak Türkmenistana garşy täze syýasaty işläp düzmäge çagyrýarlar.

UNIAN-yň ozal habar berşi ýaly, W. Ýuşenkonyň Türkmenistana sapary 22-23-nji mart aralygynda meýilleşdirilýär. Ukrainanyň prezidentiniň metbugat sekretary Irina GERAŞENKO-nyň sözlerine görä, W. Yuşenko bilen Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat NYÝAZOW-yň arasyndaky gepleşikleriň esasy mowzugy energiýa taslamalary meselesi bolar.

Unian

Iň soňky habarlar

Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Prezident daýhanlaryň çözülmeýän meselesini çözýärmi ýa çigişdirýär?
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.