Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Nyýazow, Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçisi Baýramowy işinden aýyrdy.

Nyýazow, Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçisi Baýramowy işinden aýyrdy.

Türkmenistanyň prezidenti Saparmyrat Nyýazow Karary bilen Türkmenistanyň Ukrainadaky adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçisi Amangeldi Baýramowy işden aýyrdy.

S.Nyýazow bu karary şu gün Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň mejlisinde kabul etdi.

Şol bir wagtyň özünde S.Nyýazow birnäçe işgär üýtgetdi.

Hususan-da, Respublikanyň Energetika we senagat ministri Ýusup Dawudow Türkmenistan Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary wezipesine bellendi.

Başga bir resminama görä, Türkmenistanyň Nebit we gaz senagaty we mineral serişdeleri ministri wezipesine Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary Atamyrat Berdiýew bellendi, ondan öň gurluşyk we senagat ministri bolup işledi.

Ozal binagärlik, şäher gurluşygy we gurluşyk hiline gözegçilik ministrliginiň başlygynyň orunbasary bolup işlän Batyr Gaýipow, synag möhleti 6 aý bolan Türkmenistanyň täze Gurluşyk we senagat ministri wezipesine bellendi.

Gurbanmyrat Ataýew, prezidentiň karary bilen Türkmenistanyň Nebit we gaz senagaty we mineral serişdeleri ministriniň birinji orunbasary wezipesine bellendi.

Türkmenistanyň Prezidentiniň karary bilen Hydyr Saparlyýewe adatdan daşary we doly ygtyýarly ilçiniň diplomatik derejesi berildi. Döwlet baştutany tarapyndan gol çekilen başga bir resminama görä ozal respublikanyň bilim ministri bolup işlän Hydyr Saparlyýew Ermenistan Respublikasyndaky Türkmenistanyň adatdan daşary we doly ygtyýarly wekili wezipesine bellendi.

UNIAN-yň ozal habar berşi ýaly, 14-nji sentýabrda S.Nyýazow Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary, Nebit we gaz senagaty we mineral serişdeler ministri Güýçnazar Täçnazarowy belledi.

S.Nyýazow 20-nji maýda ýurduň ykdysadyýeti üçin öňdebaryjy nebit-gaz pudagynda korrupsiýa garşy söweş yglan etdi, takmynan 8 ýyl nebit-gaz toplumyna ýolbaşçylyk eden öňki premýer-ministriň orunbasary Ýolly Gurbanmyradow 60,5 million dollardan gowrak döwlet gaznasyny ogurlamakda aýyplandy. Türkmenistanyň Baş prokuraturasynyň iň soňky maglumatlaryna görä, Ý.Gurbanmyradow takmynan 99,3 million dollar ogurlady.

Ý.Gurbanmyradowyň emlägi 26 million dollar, şol sanda 20 öý we kwartira, 18 awtoulag konfiskasiýa edildi. Derňew wagtynda premýer-ministriň öňki orunbasary döwlete 1,2 million dollar gaýtaryp berdi, Ý. Gurbanmyradow bilen “jenaýat dildüwşügi” bilen deňiz kenaryndaky Türkmenbaşy şäheriniň başlygynyň orunbasary, "Türkmendenizderyaýollary" ("Türkmen deňzi we derýa ýollary") bölümine ýolbaşçylyk eden doganoglany Begmyrat Gurbanmyradow hem günäkärlendi. Şeýle hem, hökümet wezipelerinden boşadyldy we derňew astyndadyr.

Şeýle hem, “Türkmennebitgaz”-yň öňki başlygy Ylýas Çaryyew döwlet gaznalaryny ogurlamakda aýyplandy.

Türkmenistan Ukrainanyň iň uly gaz üpjün edijisidir. 2004-nji ýylda gowşuryş mukdary 36 milliard kub metr bolup, bu Ukrainanyň bu energiýa göterijisine bolan isleginiň 45% -ine gabat gelýär. Ukraina türkmen gazyny iň köp satyn alyjydyr.

2005-2006-njy ýyllarda "Ukrainanyň Naftogaz" NJSC her ýyl "Türkmennebitgaz" Döwlet gümrük komiteti (36 milliard kub metre çenli) bilen göni satuw şertnamasy esasynda türkmenlerden 44 milliard kub metre çenli tebigy gaz satyn almagy meýilleşdirýär. Şeýle hem, OJSC "Gazexport" çeşmelerinden (8 milliard kub metre çenli).

Unian.

Iň soňky habarlar

Туркменистан - запрет на выезд/Türkmenistan - syýahat gadagançylygy
Туркменистан - запрет на выезд/Türkmenistan - syýahat gadagançylygy
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar