Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Halkara guramalar Türkmenistandan syýasy tussaglary boşatmagyny talap edýär.

Halkara guramalar Türkmenistandan syýasy tussaglary boşatmagyny talap edýär.

Azatlyk radiosynyň habar berşi ýaly halkara adam hukuklary guramalary Türkmenistanyň täze häkimiýetlerini Saparmyrat Nyýazowyň dolandyran ýyllarynda tussag edilen ähli syýasy tussaglary we žurnalistleri boşatmaga çagyrdy.

Türkmenistanyň Helsinki toparynyň habaryna görä, häzirki wagtda respublikada dört müňe golaý syýasy tussag bar.

Bu aralykda, döwlet baştutanynyň wezipesini ýerine ýetiriji, premýer-ministriň orunbasary Gurbanguly Berdimuhammedow: “Türkmenistan Beýik Saparmurat Türkmenbaşynyň bitaraplyk syýasatyny gowy goňşuçylyk, partiýalara birek-birege hormat goýmak, deňlik we özara peýdaly hyzmatdaşlyk ýörelgelerine esaslanyp dowam etdirer. Birleşen Milletler Guramasynyň Rezolýusiýasy, Türkmenistanyň, şertnamalaryň, konwensiýalaryň gatnaşmagynda ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn şertnamalar boýunça halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmegini dowam etdirer.”

Diňe protokol beýany, täze ýolbaşçylygyň içerki syýasaty barada anyk netije çykarmaga mümkinçilik bermeýär ...

Elbetde, daşarky synçylardan gizlenen ýokarda häkimiýeti gaýtadan paýlamak prosesi dowam edýär.

Muny düýn Mejlisiň başlygy Öwezgeldi Ataýewiň tussag edilmegi tassyklady. Bu aralykda, konstitusiýa laýyklykda döwlet baştutany wezipesini ol almalydy.

Mmnews.ru

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.