Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Tussag edilen adam hukuklary aktiwisti Waleriý Palyň maşgalasynyň emläkleri ellerinden alyndy.

Tussag edilen adam hukuklary aktiwisti Waleriý Palyň maşgalasynyň emläkleri ellerinden alyndy.

16-njy iýunda raýat eşikli adamlar Waleriý Palyň öýünden ähli emlägini garyndaşlaryna hiç hili resminama görkezmezden çykardylar.

Gurluşyk dolandyryjy işgärleri hökmünde özüni tanadan raýat eşikli adamlar, günäli tapylan adam hukuklary aktiwisti Waleriý Palyň maşgalasynyň ýaşaýan öýüne girdiler, polisiýa işgärleri diwaryň aňyrsynda gizlendi. Iň gymmatly emlägiň sanawyny düzüp, alyp gitdiler. Ynsan hukuklaryny goraýjy maşgala agzalarynyň biri bu barada “Doýçe Welle” habarçysyna aýtdy.

Ynsan hukuklaryny goraýjy döwlet ogurlygynda günäkärlendi

Waleriý Pal 14-nji maýda Türkmenbaşy (öňki Krasnowodsk) şäherinde döwlet ogurlygynda aýyplanyp, emläk konfiskasiýasy bolmazdan iň ýokary howpsuzlyk koloniýasynda on iki ýyla çenli azatlykdan mahrum edildi.

Günäkärlenen Waleriý Palyň oglunyň sözlerine görä, polisiýanyň bikanun hereketleri baradaky ähli delilnamalar hasaba alynmandyr. Waleriý Palyň aýaly, kazyýetiň kararyny görmek isledi, buňa ýerine ýetirijiler boýun gaçyrdy.

"Bizden gaty görmäň, biz ýolbaşçylarymyzyň aýdanlaryny edýäris".

Garyndaşlarynyň pikiriçe, hemme zat öýden çykaryldy: ýumşak mebeller, durmuş enjamlary, halylar, gap-gaçlar we hatda ýigrimi ýyldan gowrak duran diwar garnitury.

Iki kazyýet ýerine ýetiriji - Nobatow we Hojageldiýew we üç polisiýa işgäri - Weliýew, Nazarglyjow we Guwangulyýew çykyp barýan mahalynda iş kesilen raýat aktiwistiniň aýalyna "bizden gaty görmeli däl, ýolbaşçylaryň aýdanlaryny edýäris"- diýdiler. We olar muny kazyýetiň başlygy Baýramowyň dilden buýrugy bilen edýärler.

Şeýle hem, hukuk goraýjy aktiwistiň oglunyň pikiriçe, ähli prosessual kadalary bozup, emläk konfiskasiýa wagtynda prokuratura we şäher häkimliginiň wekilleri gatnaşmady.

Garyndaşlary polisiýanyň alyp gidendigi barada kagyzlara gol çekmekden ýüz öwürdiler. Kazyýet işgäri muny teswirnama girizdi we Waleriý Palyň maşgalasyna okady.

Gizlin kazyýet ýygnagynda kazyýet emlägi konfiskasiýa etmek kararyna geldi.

Kazyýet işgärleriniň Türkmenistanyň konstitusiýasyny bozýandygyny subut etmäge synanyşan adam hukuklaryny goraýjy aktiwistiň nägileligine jogap edip, kazyýet işgärleri 10-njy iýunda welaýat (sebit) kazyýetiniň kararynyň bardygyny aýtdylar. Olaryň sözlerine görä, 10-njy iýunda gizlin kazyýet diňlenşigi geçirildi, onda Waleriý Palyň hökümi üýtgemedi, ýöne emlägi konfiskasiýa etmek şerti täzeden gözden geçirildi.

Şeýle-de bolsa, bu karary ne aklawçy, ne-de iş kesilen adamyň garyndaşlary aldy. Aklawçy kazyýet işiniň onsuz geçirilmezligi üçin her gün kazyýete barýandygyna garamazdan hiç hili habar almady.

Garyndaşlarynyň 6-njy iýunda Baş prokuraturadan Waleriý Pal kazyýetiniň diňlenişiginiň 17-nji iýunda geçiriljekdigi barada habary bar.

Günäkärlenen raýat aktiwistiniň garyndaşlaryndan biri “Doýçe Welle” habar berşi ýaly “häkimiýetleriň ähli hereketleri maşgalamyzy Türkmenistany terk etmäge mejbur edýär. Men türkmen häkimiýetleriniň hereketlerini bikanunçylykdan başga zat diýip bilmerin!”

Iş kesilen adam hukuklaryny goraýjynyň aýaly Alewtina Pal ýedinji gezek Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa täsirini ýetirmek haýyşy bilen ýüz tutýar. Şu wagta çenli döwlet baştutanyndan hiç hili täsir ýok.

Aýşa Berdiýewa.

Doýçe Welle

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....