Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Nyýazow lukmançylyk bilen göreşýär.

Nyýazow lukmançylyk bilen göreşýär.

Reýter habarlar gullugynyň habaryna görä Saparmyrat Nyýazow Türkmenistanyň ýaşaýjylaryna bejergi almak üçin Aşgabat şäherine gitmegi teklip edip, ähli sebit hassahanalarynyň ýapylmagyny isledi.

“Ähli hünärli lukmançylyk işgärleri paýtagtda jemlenendir, şonuň üçin mundan beýläk her bir sebit merkezinde anyklaýyş merkezleri galar, adamlar olaryň ugrukdurmagy bilen bejergi üçin Aşgabat şäherine gider. Ýurduň beýleki hassahanalarynyň we keselhanalarynyň hemmesi ýapylar "-diýip, prezident Türkmenistanyň halkyna begendirdi.

Hökümet wekiliniň sözlerine görä, etrap häkimliginiň wekilleri bilen geçirilen ýygnaklaryň birinde Türkmenbaşy: “Keselhanalar ýerli ýerlerde ýapylmaly - näme üçin ol ýerde zerur? Goý, Aşgabatda bejergi alsynlar. Ine, iki ýol bar. Bir adam garyp bolsa, onda döwlet edaralary bar. Puly bar bolsa, öz-özüni dolandyrýan keselhanalara gider.”

Bu Saparmyrat Nyýazowyň türkmen lukmançylygyny ösdürmäge gönükdirilen ilkinji ädimi däl. Prezidentiň buýrugy boýunça geçen ýyl Türkmenistanda saglyk hyzmaty bölekleýin tölenýärdi. Tiz kömek, öňüni alyş immunizasiýa, betbagtçylykly hadysalarda kömek, göwrelilik we çaga dogurmak mugt galdy. Käbir peýdalar çagalar, maýyplar, onkologiki, gematologiki, akyl, endokrin keselleri we inçekesel bilen kesellänler üçin galdy. Şeýle hem bir ýyl ozal Nyýazow lukmançylyk işgärlerini esgerler bilen çalşyp, lukmançylyk işgärleriniň sanyny 15 000-e çenli azaltdy. Mundan başga-da, maşgala lukmany instituty bilen tanyşdyrdy we lukmanlara diňe Türkmenbaşy tarapyndan ýazylan "mukaddes" kitaby "Ruhnama" bilmek üçin ekzamen tabşyran halatynda işlemäge rugsat berilýär. Mundan başga-da Türkmenistanyň prezidenti köpçülik ýerlerinde çilim çekmegi gadagan etdi we ýurduň halkyny altyn dişlerini ak, keramiki dişler bilen çalyşmaga çagyrdy.

Täze ýylyň gelmegi bilen, Nyýazow, umuman alanyňda, Türkmenistanyň raýatlaryny barha ösýän işler bilen begendirýär. Fewral aýynyň başynda paýtagtda bolmaýan kitaphanalaryň hemmesini ýapmagy buýurdy, Gosstandart hyzmatyny gadagan etdi we goralýan ýerleriň halka açylmagyny buýurdy. "Bize goralýan ýerler näme üçin gerek?" diýip, Nyýazow ritoriki sorady. - Sowet döwründe goraghanalary, ýabany tebigat goraghanalaryny açdylar; indi halkymyzdan goranjak zadymyz ýok, adamlar bu ýerlerde mal baksynlar, has köp peýdasy bolar ". Takmynan şol sebäplere görä, Türkmenbaşy kitaphanalary hem ýapdy. "Bu ýerde hiç kim kitap okamaýar, adamlar kitaphanalara gitmeýärler" -diýip, Nyýazow kararyny düşündirdi. "Merkezi kitaphanany we uniwersitetlerdäki talyp kitaphanalaryny galsyn, galanlary ýapylmaly".

Gazet.Ru.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“