Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Meşhur alym yzarlamalardan gorkup, Türkmenistany terk etdi.

Meşhur alym yzarlamalardan gorkup, Türkmenistany terk etdi.

Tanymal alym, geologiýa ylymlarynyň kandidaty we dürli taslamalara daşky gurşaw gözegçiligi boýunça hünärmen Timur Berkeliýewiň Türkmenistandan mejbury gitmegi ýerli aktiwistleriň pikirlerini aýtmak we aç-açan işlemek mümkinçiligine bolan umytlaryny puja çykardy.

NBCA çeşmeleriniň habar bermegine görä, 2009-njy ýylyň dekabrynda Timur Berkeliýew goşa raýatlygy bolany sebäpli Türkmenistany terk edip, Russiýa gidipdir.

Aşgabatdaky bir çeşme: "Ol bu karary maşgalasy goramak we tussag edilenden soň howpsuzlygy sebäpli aldy, sebäbi bu ýerde oňa işlemäge rugsat berilmedi" -diýdi.

Häzirki wagtda alymdan düşündiriş alyp bolmaýar.

Meşhur ekolog, Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri tarapyndan 2009-njy ýylyň 13-nji noýabrynda meýdan işlerine gidenden soň tussag edildi. Ondan el kompýuteri we geologiki enjamlar konfiskasiýa edildi.

Sorag edileninden birnäçe günden soň boşadyldy.

Ýerli adam hukuklaryny goraýjylar bu işi tanymal aktiwist we daşky gurşawy goraýjy we häkimiýetler tarapyndan Russiýa deportasiýa edilen Andreý Zatokanyň işiniň manyly dowamy diýip atlandyrdylar. (Oka: "Tanymal türkmen aktiwisti ýene tussag edildi" we "Zatokanyň kazyýet işi Türkmenistanda pikir edýän adamyň häkimiýetleriň duşmanydygyna şübhe döretmedi" RCA No. 528, 25-nji ýanwar-08.)

Ony gowy tanaýan adamlar: "Timur Andreý hakda gowy düşündiriş berdi we kazyýetde öz hukuklaryny gorady" -diýdi. "Munuň ýaly ýörelgeli ugur häkimýetlerde oňa garşy nägilelik döretdi".

Beýleki synçylar aňtaw gullugynyň daşky gurşawy goraýjy guramanyň giňden ýaýran Türkmen köli taslamasy baradaky ylmy esasly pikirleri bilen baglanyşyklydygyny aýtdy.

Ol öz pikirini aç-açan aýtdy, sebäbi suw howdanynyň gurulmagy sebitiň ekologiýa we beýleki meselelerini ýaramazlaşdyrar diýip pikir edýärdi. (Oka: “Türkmenistan:"Altyn kölüň" gurluşygy togtadyldy.”)

"Ol köpçülikleýin herekete we köpçülikleýin pikirlenmäge öwrenişen türkmen raýatlaryna mahsus bolmadyk ýurduň prezidentiň hut özi tarapyndan başlanan taslama özi baha bermäge het etdi" -diýip Aşgabatly synçy aýdýar. "Şonuň üçinem köp ýyl bäri ýurduň iň gowy raýatlaryny gysyp, dissidentlere we gaçgaklara öwürýän milli howpsuzlyk işgärleriniň indiki pidasy boldy."

Ýerli aktiwistleriň biri söhbetdeşlikde: "Timur Berkeliýewiň gitmegi, türkmen häkimiýetleriniň jemgyýetiň bähbitlerine garşy işleýändigini görkezýän ýene bir aladalandyryjy yşygy" -diýdi. - Men onuň kararyna gynanç we düşünmek bilen çemeleşýärin. Sebäbi oňa başga ýol goýmadylar ".

Bu makala, National Endowment for Democracy tarapyndan maliýeleşdirilýän Merkezi Aziýa habarlary gysgaça taslamasynyň bir bölegi hökmünde taýýarlandy.

IWPR, Ýewropa Bileleşiginiň pikirlerini hiç hili görkezmeýän bu makalanyň mazmuny üçin jogapkärdir.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....