Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.

Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.

Musulmanlaryň mukaddes Remezan aýynyň (türkmençe-Oraza baýramy, arapça Id all-Fitr) gutarmagynyň hormatyna Türkiýedäki türkmen migrantlary merhum watandaşlary üçin sadaka berdiler.

10-njy aprelde ýüzlerçe we ýüzlerçe türkmeniňleriň jaýlanan Stambuldaky Kilyos gonamçylygyna 50 töweregi türkmen geldi. “Musulmanlar köplenç ýakynlaryny watanynda jaýlamaga synanyşýarlar. Emma, daşary ýurtly türkmen migrantlary bilen beýle däl. Gynansagam, türkmen konsullygy ölenleri öz watanyna äkitmekde ýeterlik kömek bermeýänligi sebäpli, olary şu ýerde Kilyosda jaýlamaly bolduk "-diýip, çeşmämize çäräni guraýjylaryň biri B. aýdýar.

Bu, esasanam, Covid-19 pandemiýasy döwründe türkmenler tarapyndan agyr duýuldy. Hut şu ýyllarda türkmen migrantlarynyň Türkiýede iň işjeň protestleri bolup, režimden hukuklaryny talap edipdiler.

Oraza gününi bellemek däbi VII asyrdan bäri Muhammet pygamberiň (S.A.W) döwrüne degişlidir.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....