Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Larri Ýuzell: "Terrorçylyga garşy söweşde ýeňiş gazanyp bilersiňiz, ýöne ruhuňyzy ýitirersiňiz".

Larri Ýuzell: "Terrorçylyga garşy söweşde ýeňiş gazanyp bilersiňiz, ýöne ruhuňyzy ýitirersiňiz".

"ABŞ-nyň Döwlet departamenti Özbegistana we Türkmenistana garşy" gizlin syýasaty "dowam etdirse, terrorçylyga garşy söweşde hökman ýeňiş gazanyp bileris, emma ruhumyzy ýitireris, has dogrusy iki tarapdan-da ýeňileris". Bu, 2006-njy ýylyň 9-njy ýanwarynda paýlanan "Halkara Dini Erkinlik Gözegçiligi" guramasynyň prezidenti Larri Ýuzelliň habarynda aýdylýar (irfw.org serediň).

L. Ýuzzell, 2005-nji ýylyň 14-nji dekabrynda Pensilwaniýa ştatynyň senatory Rik Santorumyň ýolbaşçylygyndaky ABŞ Kongresiniň Dini azatlyk boýunça iş toparynyň mejlisinde eden hasabatynda Merkezi Aziýa döwletleriniň ýagdaýyna ünsi jemledi, sebäbi henizem bu ähtimallyk bar, iň bolmanda, Özbegistan ABŞ-nyň Döwlet departamenti tarapyndan Waşingtony aladalandyrýan ýurt hökmünde atlandyrylar. L. Ýuzzelliň pikiriçe, ABŞ-nyň Döwlet departamentiniň işgärlerine imanlylaryň sütemine üns bermek üçin hemişe basyş edilmeli.

Mysal üçin, Özbegistanda protestant dininiň köpçülige açyk görkezilmegi döwlet üçin howply terror guramalaryna degişlidigiň alamaty hökmünde görülýär. Hristianlar Injil paýladygy we wagyz etdigi üçin türmelere iberilýär, ýagny islendik missionerlik işi gadagan edilýär. Iş ýüzünde Özbek häkimiýetleri täze dini birleşikleri we garaşsyz musulman jemgyýetlerini hasaba almakdan ýüz öwürýärler. Ýewangelik jemgyýetlerine ynanýanlar polisiýanyň reýdlerinden yzygiderli ejir çekýärler.

ABŞ-nyň Kongresiniň iş toparynda eden çykyşynda L. Ýuzzell diňleýjilerine Prezident S.Nyýazowyň "Ruhnama" kitabynyň peýda bolmagy bilen Türkmenistandaky ýagdaýy göz öňüne getirmäge çagyrdy: "Meselem, ABŞ-nyň prezidenti Mukaddes Ýazgyny ýazdy öýdýän? Özi, ynançlaryna we ruhy tejribesine esaslanýar we her kime bu eseri mukaddes beýan hökmünde garamaga çagyrýar. Respublikan milli komitetiň bu kitaby Injile we Gurhana deň diýip yglan edýändigini göz öňüne getiriň. Içerki howpsuzlyk ministrligi dürli dinleriň ruhanylaryny ybadat wagtynda bu kitaby sitata bermäge mejbur etse, göz öňüne getiriň ...

Munuň bir degişme ýalydygyna düşünýärin, ýöne bu türkmen diktatory Saparmyrat Nyýazow tarapyndan döredilen şahsy kultyň takyk beýany. " Larri Ýuzelliň çykyşynda belleýşi ýaly, terrorçylyga garşy göreş bilen gyzyklanýanlaram uruşda Amerikanyň ýaranlary hasaplanýan diktatorlar tarapyndan azatlygyň we ahlak kadalarynyň iň erbet bozulmagyna üns bermeli.

JesusChrist.Ru

Iň soňky habarlar

Warşawada türkmen rejimi  tarapyndan pajygaly wakalary gizlemek praktikasyna garşy protest meýilleşdirilýär.
Warşawada türkmen rejimi tarapyndan pajygaly wakalary gizlemek praktikasyna garşy protest...
Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Türkmen migrantlaryň Türkiýedäki merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Садака туркменских мигрантов в Турции по усопшим/Türkmen migrantlaryň merhumlar üçin sadakasy.
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Azatlyk Radiosy: „Syýasy tussag Gulgeldi Annanyýazowyň sürgün möhleti gutardy“
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy
Syýasy tussag Gulgeldi Annaniýazowyň sürgünlük möhleti gutardy