Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk gullugynyň adam ölçegleri ýygnagyna beren beýannamasy

Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk gullugynyň adam ölçegleri ýygnagyna beren beýannamasy

Iş sessiýasy 8: Demokratik saýlawlar we saýlawlaryň geçirişine gözegçilik. (2011-nji ýylyň 30-njy sentýabry)

2012-nji ýylyň fewral aýynda Türkmenistanda geçiriljek prezident saýlawlary barada beýannama.

SIVICUS we Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasy jenap Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2012-nji ýylyň fewral aýynda Türkmenistanda geçiriljek prezident saýlawlaryny demokratiýalaşdyrmak niýetini we 2011-nji ýylyň iýul aýynda eden saýlawlaryna gatnaşmak üçin daşary ýurtdaky oppozisiýa partiýalaryna eden çakylygyny goldaýar.

Öz gezeginde daşary ýurtdaky oppozisiýa syýasy guramalary G. Berdimuhamedowyň niýetini goldady we ýurda gelip, saýlawlara gatnaşmaga taýýardyklaryny mälim etdi.

Şeýlelik bilen, garaşsyzlyk yglan edileli bäri ilkinji gezek Türkmenistanda adaty demokratik saýlawlary geçirmek we raýat jemgyýetini mundan beýläk-de ösdürmek üçin hakyky mümkinçilikler ýüze çykdy.

Bu ýagdaýlarda SIVICUS we Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasy we Ýewropanyň Howpsuzluk we Hyzmatdaşlyk guramasy, beýleki halkara guramalary we demokratik ýurtlary şeýle çagyryş edýär: - Berdimuhamedowyň we türkmen syýasy oppozisiýasynyň saýlawlaryň dogry geçirilmegi baradaky tekliplerini goldamak; - Wagtyň çäklidigi sebäpli, bu mesele boýunça özara gatnaşyklary ýola goýmakda, ýurda syýasy oppozisiýanyň gelmegini guramakda, raýat jemgyýeti tarapyndan gözegçilik astynda saýlawlary taýýarlamakda we geçirmekde gerekli bolan amaly kömek beriň.

SIVICUS-yň başlygy - Will Laski. THF başlygy - Täjigul Begmedowa

Iň soňky habarlar

Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Türkmen aktiwistleriniň sesini dymdyrmak synanyşyklary dowam edilýär.
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...