Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk gullugynyň adam ölçegleri ýygnagyna beren beýannamasy

Ýewropanyň Howpsuzlyk we Hyzmatdaşlyk gullugynyň adam ölçegleri ýygnagyna beren beýannamasy

Iş sessiýasy 8: Demokratik saýlawlar we saýlawlaryň geçirişine gözegçilik. (2011-nji ýylyň 30-njy sentýabry)

2012-nji ýylyň fewral aýynda Türkmenistanda geçiriljek prezident saýlawlary barada beýannama.

SIVICUS we Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasy jenap Gurbanguly Berdimuhamedowyň 2012-nji ýylyň fewral aýynda Türkmenistanda geçiriljek prezident saýlawlaryny demokratiýalaşdyrmak niýetini we 2011-nji ýylyň iýul aýynda eden saýlawlaryna gatnaşmak üçin daşary ýurtdaky oppozisiýa partiýalaryna eden çakylygyny goldaýar.

Öz gezeginde daşary ýurtdaky oppozisiýa syýasy guramalary G. Berdimuhamedowyň niýetini goldady we ýurda gelip, saýlawlara gatnaşmaga taýýardyklaryny mälim etdi.

Şeýlelik bilen, garaşsyzlyk yglan edileli bäri ilkinji gezek Türkmenistanda adaty demokratik saýlawlary geçirmek we raýat jemgyýetini mundan beýläk-de ösdürmek üçin hakyky mümkinçilikler ýüze çykdy.

Bu ýagdaýlarda SIVICUS we Türkmen Helsinki Adam Hukuklary Gaznasy we Ýewropanyň Howpsuzluk we Hyzmatdaşlyk guramasy, beýleki halkara guramalary we demokratik ýurtlary şeýle çagyryş edýär: - Berdimuhamedowyň we türkmen syýasy oppozisiýasynyň saýlawlaryň dogry geçirilmegi baradaky tekliplerini goldamak; - Wagtyň çäklidigi sebäpli, bu mesele boýunça özara gatnaşyklary ýola goýmakda, ýurda syýasy oppozisiýanyň gelmegini guramakda, raýat jemgyýeti tarapyndan gözegçilik astynda saýlawlary taýýarlamakda we geçirmekde gerekli bolan amaly kömek beriň.

SIVICUS-yň başlygy - Will Laski. THF başlygy - Täjigul Begmedowa

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Azatlyk Radiosy:Türkmen aktiwistiniň gyzy Aşgabadyň aeroportynda uçara goýberilmedi
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Ýene-de hereket azatlygynyň çäklendirilmegi. Garyndaşlyga esaslanýan jezanyň türkmen görnüşi.
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana minnetdarlyk bildirýär
Azatlyk Radiosy:Türk ilçisi: Türkiye “FETO” garşy göreşde goldaw berenligi üçin Türkmenistana...
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ». Обращение Солтан Ачиловой к руководству Туркменистана.
Хроника Туркменистана: «Утверждая, что в стране все прекрасно, вы обманываете и себя, и народ»....