Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmen aktiwistleri we bir türk aklowjysy diplomatik missiýanyň işgärlerine garşy prokuratura şikaýat etdiler.

 Türkmen aktiwistleri we bir türk aklowjysy diplomatik missiýanyň işgärlerine garşy prokuratura şikaýat etdiler.

16-njy awgustda türkmen aktiwistleriniň prezident S. Berdimuhamedowa ýazmaça ýüz tutmaga synanyşandyklaryny habar berdik. Şol habarda aktiwistler Stambuldaky konsullygynyň howlusyna çagyrylyp agyr ýenjilendigi barada aýdylýar. Pida çekenleriň görkezmelerine görä, ýenjilmelerine ýüzleri maskaly 10-a golaý sagdyn erkek gatnaşdy.

Bu wakadan soňra aktiwistler Dürsoltan Taganowa, Atamyrat Saparow we türk adam hukuklary guramasynyň agzasy ýerli polisiýa tarapyndan tussag edilip, Alibeyköy polisiýa bölümine äkidildi. Bu prosedura laýyklykda, ilki Eýýüp döwlet hassahanasynda doly lukmançylyk barlagyndan geçdiler. Aktiwist A.Saparowyň rehimsiz urulmagynyň we D.Taganowanyň bedenindäki ýaralaryň ganly yzlaryna garamazdan, doktor Fahri Arslan tarapyndan gol çekilen lukmançylyk hasabatynda “ownuk şikesler” görkezildi. Aklowjylar muňa nägilelik bildirdiler we alternatiw gözden geçirilmegini islediler. Polisiýa muňa razy bolmady.

Gynansagam, bu polisiýa merkezi bu waka barada bir taraply garady: subutnamalary alanyndan soňra polisiýa işgärleri pidalaryň arzasyny kabul etmekden ýüz öwürdiler, emma konsullygyň “aktiwistleriň terrorçylyk” * hereketleri baradaky arzasy dessine kabul edildi.

Aklowjylaryň Içeri işler ministrliginiň ýolbaşçylygyna gönüden-göni ýüz tutmaga mejbur bolandygynyň subutnamasy bar. Şol ýerden prosedurany haýallatmazlyk barada görkezme geldi. Soňunda, ýerli aklowjylaryň we adam hukuklaryny goraýjylaryň tutanýerliligi netije berdi, olar metbugatda şikaýaty kabul etmekden boýun gaçyrmagy we hünärsiz lukmançylyk barlagynyň hakykatyny beýan etmegini wada berdiler. Pidalardan arza aldylar, resminamalaryny yzyna gaýdyp berdiler we öýlerine goýberdiler. Gapma-garşylyk birnäçe sagatlap agşama çenli dowam etdi.

Soňra bu çärä gatnaşyjylaryň hemmesi Mejdeköý etrabynda ýerleşýän Çaglaýan Baş prokuraturasyna gitdiler. Ol ýerde bäş aktiwist arzaberdiler, başga bir hassahanada ikinji gezek doly lukmançylyk barlagyndan geçdiler. Bu gezek lukmanlar obýektiw netijä geldiler. Görnüşi ýaly, Saparowdan we Taganowadan başga-da, Zarina Ähtýamowa (kellesine şikes) we 4 ýaşly gyzy Emine (göz şikesleri) hem bu hadysada ejir çekdi.

Mundan başga-da, türk raýatlary öz adyndan şikaýat etdiler: aklowjy Gülden Sönmez; "Özgür der" jemgyýetçilik guramasynyň baş sekretary Musa Üze we jemgyýetçilik guramasynyň agzasy Mehmet Emin Kaçmaz. Diplomatik missiýanyň işgärleriniň Türkiýäniň raýatlaryna ellerini galdyrýandyklaryna biperwaý garaýan polisiýanyň hereketsizligi olara gaty gaharlandyrdy.

17-nji awgustda Afionkarahisar aklowjylar birleşiginiň web sahypasynda bir habar peýda boldy:”Türkiýede ýaşaýan türkmen doganlarymyzyň Türkmenistanyň prezidentine ýazan hatyny çap edýaris we goldawymyzy mälim edýaris”

* Türkmen migrantlary her gezek häkimiýetlere ýüzlenmek islänlerinde, konsullyk işgärleri raýatlarynyň terrorçylykly hereketlerine salgylanýar.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fondy.

Iň soňky habarlar

P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
P. Allaberdyýew öz hak-hukuklaryny talap etmegini dowam edýar/Юрист продолжает требовать свои права.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge synanyşýar.
Pygambergeldy Allaberdiýew syýahat gadagançylygyny ýatyrmaga we işini gaýtadan dikeltmäge...
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
“Gaçybatalga gözleýänleri meýletin gaýdyp gitmek baradaky beýana gol çekmäge mejbur edýärler”
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly bolýarlar
Türkmenistanlylar türk deportasiýa merkezlerindäki 'ýaşaýyş şertlerine çydaman', watana dolanmaly...
Daşoguz welaýatynyň howpsuzlyk işgärleri 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky maglumatlary gizlemäge synanyşýarlar.
Daşoguz welaýatynyň çinowniklary 7 ýolagçynyň ölmegine sebäp bolan awtoulag heläkçiligi baradaky...