Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Gedaý Ahmedow hakynda.

Gedaý Ahmedow hakynda.

Geçen ýyl 6-njy oktýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde S.Nyýazow Türkmenistanyň Gahrymany, Hormatly ýaşuly, Lebap welaýatynyň Häkimi Gedaý Ahmedowy iň "biperwaý" liderleriň biri diýip atlandyrdy.

2001-nji ýyldan bäri sebitiň häkim wezipesini eýelän tejribeli iş dolandyryjysy we başarnykly hünärmen, wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmak, pagta ösdürip ýetişdirmezlik (okamak, meýilnama bermek) we işden aýrylmakda aýyplandy. Ahmedowa, Ahal welaýatynyň Altyn Asyr etrabynyň häkimi bolup işlemek bilen "düzetmek" teklip edildi. Türkmenistanyň öňki premýer-ministriniň orunbasary A.D.Dodonow, "G.Ahmedowyň özüne garaşylýan Nyýazow kultyna kör boýun bolmagyny we beýgeldilmegini görkezmedik, Lebap welaýatyndan ýörite aýrylandygyny we bu ýerde ilatyň arasynda abraýdan peýdalanýandygyny" aýtdy. Dodonow Ahmedowy ýurduň hakyky watançysy we ynsaply hünärmen hökmünde häsiýetlendirýär.

Gynansagam, G.Ahmedow ýuwaş-ýuwaşdan Nyýazow rejimi bilen iş salyşýan hünärmenleriň ykbalyny başdan geçirdi. Käbir maglumatlara görä, 2006-njy ýylyň fewral aýynda häkimiýetleriň wekilleri Gedaý Ahmedowyň ofisine gelip, häkimi näbelli tarapa alyp gitdiler. Öňki häkimiň garyndaşy: "Gedaýyň, çagalarynyň we garyndaşlarynyň emlägi konfiskasiýa edildi we Gedaý Ahmedow 13 ýyl azatlykdan mahrum edildi" -diýdi. Soraglarymyz üçin, kazyýet işi geçirilende, Ahmedowyň özüne näme aýyplanýandygy we nirededigi barada çeşme şeýle jogap berdi: "Gedaýyň ýakyn garyndaşlary beýle soraglardan gaça durýarlar, köpler ozalky jemgyýetçilik toparlaryndan daşlaşýarlar we "aşa aç-açanlyk" sebäpli yzarlanmalardan gorkýarlar. Ýeke-täk ynanýan zady, garyndaşlarynyň Ahmedowyň saglygyndan gorkmagy, sebäbi Gedaý Ahmedowyň soňky ýyllarda saglyk ýagdaýy agyrdy. Ahmedowyň köp ýyllap ýaşan we işlän Lebap welaýatynyň ýaşaýjylary, 66 ýaşly Ahmedowyň masgaraçylyga çydap bilmejekdigine ynanýarlar, esasanam türkmen türmelerinde tussag edilmegine.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
Syýasy tussag Jumasapar Dädebaýewiň saglyk ýagdaýy baradaky gapma-garşy maglumatlar
"Suwa  we erkinlige teşnelik"
"Suwa we erkinlige teşnelik"
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet departamenti
Azatlyk Radiosy: Türkmenistan adam gaçakçylygyny ýok etmek üçin ýeterlik tagalla etmeýär – Döwlet...
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Azatlyk Radiosy: “ ÝB-niň adam hukuklary wekili Aşgabatda žurnalist Soltan Açylowa bilen duşuşdy“
Resminamalary täzeläp bilmezlik, türkmen migrant aýal-gyzlaryň hukuklarynyň ýoklugyny güýçlendirýär.
Resminamalary täzeläp bilmezlik, türkmen migrant aýal-gyzlaryň hukuklarynyň ýoklugyny güýçlendirýär.