Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Gedaý Ahmedow hakynda.

Gedaý Ahmedow hakynda.

Geçen ýyl 6-njy oktýabrda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde S.Nyýazow Türkmenistanyň Gahrymany, Hormatly ýaşuly, Lebap welaýatynyň Häkimi Gedaý Ahmedowy iň "biperwaý" liderleriň biri diýip atlandyrdy.

2001-nji ýyldan bäri sebitiň häkim wezipesini eýelän tejribeli iş dolandyryjysy we başarnykly hünärmen, wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanmak, pagta ösdürip ýetişdirmezlik (okamak, meýilnama bermek) we işden aýrylmakda aýyplandy. Ahmedowa, Ahal welaýatynyň Altyn Asyr etrabynyň häkimi bolup işlemek bilen "düzetmek" teklip edildi. Türkmenistanyň öňki premýer-ministriniň orunbasary A.D.Dodonow, "G.Ahmedowyň özüne garaşylýan Nyýazow kultyna kör boýun bolmagyny we beýgeldilmegini görkezmedik, Lebap welaýatyndan ýörite aýrylandygyny we bu ýerde ilatyň arasynda abraýdan peýdalanýandygyny" aýtdy. Dodonow Ahmedowy ýurduň hakyky watançysy we ynsaply hünärmen hökmünde häsiýetlendirýär.

Gynansagam, G.Ahmedow ýuwaş-ýuwaşdan Nyýazow rejimi bilen iş salyşýan hünärmenleriň ykbalyny başdan geçirdi. Käbir maglumatlara görä, 2006-njy ýylyň fewral aýynda häkimiýetleriň wekilleri Gedaý Ahmedowyň ofisine gelip, häkimi näbelli tarapa alyp gitdiler. Öňki häkimiň garyndaşy: "Gedaýyň, çagalarynyň we garyndaşlarynyň emlägi konfiskasiýa edildi we Gedaý Ahmedow 13 ýyl azatlykdan mahrum edildi" -diýdi. Soraglarymyz üçin, kazyýet işi geçirilende, Ahmedowyň özüne näme aýyplanýandygy we nirededigi barada çeşme şeýle jogap berdi: "Gedaýyň ýakyn garyndaşlary beýle soraglardan gaça durýarlar, köpler ozalky jemgyýetçilik toparlaryndan daşlaşýarlar we "aşa aç-açanlyk" sebäpli yzarlanmalardan gorkýarlar. Ýeke-täk ynanýan zady, garyndaşlarynyň Ahmedowyň saglygyndan gorkmagy, sebäbi Gedaý Ahmedowyň soňky ýyllarda saglyk ýagdaýy agyrdy. Ahmedowyň köp ýyllap ýaşan we işlän Lebap welaýatynyň ýaşaýjylary, 66 ýaşly Ahmedowyň masgaraçylyga çydap bilmejekdigine ynanýarlar, esasanam türkmen türmelerinde tussag edilmegine.

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki gaznasy.

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...