Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

ÝHHG-nyň Baş sekretary Bolgariýa, Türkmenistanyň gumanitar statusynyň bardygyny aýtdy.

ÝHHG-nyň Baş sekretary Bolgariýa, Türkmenistanyň gumanitar statusynyň bardygyny aýtdy.

Bosgunlar baradaky Döwlet gullugynyň başlygynyň Bolgariýa Ministrler Geňeşiniň 2004-nji ýylyň 10-njy martynda çykaran karary bilen Türkmen raýaty Annadurdy Hajyýewe we maşgalasyna Bolgariýa Respublikasynda ynsanperwerlik statusy berildi.

Agentlik “Türkmenistanda adam hukuklarynyň berjaý edilmeginiň juda pes derejededigini we bu ugurda çynlakaý hukuk bozulmalarynyň dowam edýändigini aýdýar. Türkmen häkimiýetleri syýasy we raýat azatlyklaryny berk çäklendirdi. Söz azatlygy, metbugat azatlygy ýok. Derňew wagtynda we azatlykdan mahrum edilenlere gynamalar we adamkärçiliksiz ýa-da kemsidiji beýleki görnüşler bilen çemeleşýärler. Kazyýet tarapyndan Adalat ulgamy işlerinde çynlakaý hukuk bozulmalary barada ygtybarly maglumatlar bar."

Agentlik kararyny ýokardakylary göz öňünde tutup we Bolgariýa Respublikasynyň Halk Mejlisi tarapyndan 1992-nji ýylyň 22-nji aprelinde tassyklanan Jenewa bosgunlar konwensiýasynyň we Bosgunlar baradaky kanunyň 26-njy maddasyna salgylanyp esaslandyrýar.

OPD "WATAN".

Iň soňky habarlar

Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy. Oňa pul jerimesi salyndy
Balkanabatly ýurist Pygambergeldi Allaberdiýew “wezipeli şahsyň mertebesini kemsitmekde” aýyplandy....
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Власти штрафуют за частное мнение и не выпускают из страны/Dürli pikirlilere azatlyk ýok
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Türkmen häkimiýetleriniň Balkanabatly raýat aktiwisti P.Allaberdiýewi yzarlamagy dowam edýär.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde saklanýar.
Russiýadan deportasiýa edilen dini bosgun Aşyrbaý Bekiýew suddan soň Owadan-Depe türmesinde...
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda gitmegini gadagan etdiler.
Türkmenistanyň häkimiýetleri Balkanabatdaky aktiwist Pygambergeldi Allaberdiýewiň daşary ýurda...