Türkmen Helsinki gaznasynyň nyşany

Adam hukuklary boýunça Türkmen Helsinki Fond

Turkmenistan

Türkmenbaşyny kalaşlar köşeşdirer!

Türkmenbaşyny kalaşlar köşeşdirer!

NBP we Türkmen oppozisiýasy Türkmenistanyň Moskwadaky ilçihanasyna nägilelik bildirip Filippowskiý köçesinde Türkmenistanyň ilçihanasynyň ýanynda, Nowyý Arbatyň golaýynda protest piketi geçirildi. Kasparowa.ru habarçysynyň habaryna görä NBP aktiwistleri we türkmen oppozisiýasynyň wekilleri türkmen žurnalistiniň öldürilmegine garşy çykdylar.

30 töweregi adam bardy. Gatnaşanlar: "Türkmenbaşyny kalaşlar köşeşdirer!" diýen plakat açdylar. NBP spikeri, rus häkimiýetleriniň diktator Saparmyrat Nyýazow bilen hyzmatdaşlyk etmegi bilen rus we rus dilli raýatlary kemsitmäge kömek edýär diýdi.

Türkmen oppozisiýasynyň wekilleri syýasy yzarlamalary bes etmegiň zerurdygyny aýtdylar. Bu isleg bilen karar kabul edildi. Ýörüşe gatnaşanlaryň gapdalynda özüni rus-türkmen öýüniň wekili hökmünde görkezen bir adam durdy. Nyýazowa garşy şygarlardan nägileligini bildirdi. Ol: "Bu ýerde näme edýärsiňiz? Näme üçin gygyrýarsyňyz? Ine, öýümizde döredýän medeni çäreleri edýäris" -diýdi. Kasparow.Ru habarçylary haýsylary barada soranlarynda, ol begenç bilen jogap berdi: "Ruhnamany okaýarys we size maslahat berýäris".

58 ýaşly Myradowa 2006-njy ýylyň iýun aýynda tussag edilipdi. Aklawçylara ony görmäge rugsat berilmedi. Prezident Saparmyrat Nyýazowa garşy dildüwşük gurmakda güman edilýärdi. Ynsan hukuklaryny goraýjylaryň pikiriçe, psihotrop neşe serişdeleri ony "ters hereketleri" boýun almaga mejbur etmek üçin ulanyldy. Awgust aýynda bikanun ok saklamakda aýyplanyp, alty ýyl azatlykdan mahrum edildi. Žurnalistiň ölüminiň sebäbi belli däl. Resmi şahsyýetini anyklamak üçin garyndaşlary 14-nji sentýabrda morga çagyryldy.

Kasparow.ru

Iň soňky habarlar

Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: Nurgeldi Halykow azatlyga çykdy
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy: “THF: Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy“
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Azatlyk Radiosy:Türkmenistanda tussag edilen aktiwiste geçmişdäki 'etmişler' esasynda iş kesilipdir
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Täçmyrat Bekiýew Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden boşadyldy.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.
Stambuldaky ýaşaýyş jaýynyň weýran bolmagy netijesinde birnäçe adam ýaralandy, bir türkmen öldi.